อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. (International Hotel Management), University of Surrey, U.K.
 • ใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Cert.in Opera Property Management System, Micros-Fidelio Thailand Co,Ltd.

ผลงานทางวิชาการ

ชื่อหนังสือ : การโรงแรมเบื้องต้น
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ :6/2551

จุดเด่นของหนังสือ
มีเนื้อหาในขอบเขตที่ทำให้สามารถเข้าใจภาพรวมของการประกอบ-ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีลักษณะ เป็นแบบแผน เฉพาะตัวโดยกล่าวถึงวิวัฒนาการ ประเภทโรงแรม โครงสร้างและการดำเนินงานแผนกสำคัญรูปแบบการจัดการ และในฐานะองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เอกสารการสอน

 • หน่วยที่ 7 การส่งเสริมการตลาด: การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ในชุดวิชา กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ครั้งที่ / ปีที่พิมพ์ : 2544
 • พ.ศ. 2544 เอกสารการสอน : หน่วยที่ 7 การส่งเสริมการตลาด: การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ในชุดวิชา กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ. 2548 งานวิจัยโครงการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการ
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี เสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • พ.ศ. 2549 ผู้ร่วมวิจัย “โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1) ของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว” โดยภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  ตำแหน่งงานอื่นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • กรรมการตัดสินรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2547 และ 2549 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย