อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Sociology), University of Queensland, Australia
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Dip. in TESL, Victoria University of Wellington, New Zealand
 • Cert. in Tourism, University of Surrey, U.K.
 • Cert. in Hotel and Motor Inn Operations, Cornell University, U.S.A.

งานวิจัยและสาขาที่เชี่ยวชาญ

 • การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
 • กลยุทธ์การจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

โฮมเพจอาจารย์