รองศาสตราจารย์ ดร. เลิศพร ภาระสกุล

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษา

 • วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Sociology), University of Queensland, Australia
 • Dip. in TESL, Victoria University of Wellington, New Zealand

การฝึกอบรม

 • Cert. in Tourism, University of Surrey, U.K.
 • Cert. in Hotel and Motor Inn Operations, Cornell , U.S.A.
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการวิจัย

 1. การวิจัยเรื่อง“แรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย”ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2558
 2. การวิจัยเรื่อง“การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา”ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ปี2549
 3. การวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา” กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ปี2547

บทความวิจัย

 1. เลิศพร ภาระสกุล (2550). การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยมีนครวัดเป็นเป้าหมาย. หนังสือเรื่องการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน. กรุงเทพ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สิงหาคม 2550
 2. เลิศพร ภาระสกุล (2551). ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2551). กรุงเทพ. สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวไทย
 3. เลิศพร ภาระสกุล (2552). แรงจูงใจและระดับความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย.เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายและงานวิจัยสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม. 12-13 มกราคม 2552. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. เลิศพร ภาระสกุล (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปืที่ 21 ฉบับที่ 36พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
 5. เลิศพร ภาระสกุล (2552). การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่จะส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำ เอกสารการประชุมวิชาการ CAPToR Conference on Tourism, Hospitality and Business 2014 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. เลิศพร ภาระสกุล (2559). อิทธิพลของแรงจูงใจปัจจัยผลักที่มีต่อแรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปืที่ 30 ฉบับที่ 96 ตุลาคม-ธันวาคม 2559.
 7. Parasakul, L (2017). Travel Motivations of Chinese Tourists and Attitudes towards the Hosts Influencing their Likeliness to Recommend Thailand to Others. Research proceedings presented at the Sixth Chinese-Thai Strategic Research Seminar at HuaQiao University, Xiamen, China, November 7-11, 2017.

การบรรยายพิเศษ

 • Parasakul, L (2016). Tourism Behavior: Annoying Behavior of Chinese Tourists. From Theory into Practice of Sport and Tourism Management. Abstract Book at the 8 th International Conference on Sports and Exercise Science. Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University. June 20-22, 2018.

ผลงานทางวิชาการประเภทหนังสิอและตำรา

ชื่อหนังสือ ครั้งที่/ปีที่พิมพ์
English for Tourist Guides (พร้อมCD).สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2/2559
English in Airline Business (พร้อมCD).สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3/2557
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว.สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3/2559

โฮมเพจอาจารย์