โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)
สาขาวิชาการการจัดการการท่องเที่ยว
39 หน่วยกิต 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
HT501 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ -
HT504 การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา -
HT505 การเขียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา -

หมวดวิชาบังคับ
(21 หน่วยกิต)
HT512 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว (3)
HT513 การจัดการด้านการเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (3)
HT517 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (3)
HT518 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT519 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT520 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT700 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
หมวดวิชาเลือก
(6-12 หน่วยกิต)
HT601 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (3)
HT602 การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง (3)
HT603 การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (3)
HT605 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน (3)
HT608 พฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม (3)
HT612 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3)
HT613 การจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (3)
HT614 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT615 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT616 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบ (3)
HT617 การจัดการนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)

หมวดวิชา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(6-12 หน่วยกิต)
HT702 สารนิพนธ์ (6)
HT710 วิทยานิพนธ์ (12)