ผู้อำนวยการหลักสูตร 

เลขานุการหลักสูตร

  • นายธีระวัฒน์ ศีรษะ
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์พิเศษ