ผู้อำนวยการหลักสูตร 

เลขานุการหลักสูตร

  • นางสาวจารุภา ธิติชัยกุลธร
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์พิเศษ
  • รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
  • ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
  • ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
  • ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร
  • ผศ.เชียง เภาชิต