ผู้อำนวยการหลักสูตร 

เลขานุการหลักสูตร

  • นางสาวณัฐพร สุกุมารพันธุ์
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์พิเศษ