จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ก   ทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
     หมวดวิชาบังคับ
     หมวดวิชาเลือก
     วิทยานิพนธ์
21   หน่วยกิต
  6   หน่วยกิต
12   หน่วยกิต
แผน ข   ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
     หมวดวิชาบังคับ
     หมวดวิชาเลือก
     สารนิพนธ์
21   หน่วยกิต
12   หน่วยกิต
  6   หน่วยกิต