ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย          : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ       :  Master of Arts in Tourism Management
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
         (ภาษาอังกฤษ)      : Master of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)         : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
         (ภาษาอังกฤษ)      : M.A. (Tourism Management)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปรัชญา

          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย เพราะนำมาซึ่งรายได้และการจ้างงานในอัตราสูง รัฐบาลจึงมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรมีทิศทางและเป้าหมายที่เป็นเอกภาพ ปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในสภาวการณ์การแข่งขันสูงทั้งในระดัีบภูมิประเทศและระดับนานาชาติการวางแผนพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้เป็นนักวางแผนพัฒนาและผู้จัดการการท่องเที่ยวจะต้องมีความรอบรู้และรู้ลึกในมิติต่างๆของการท่องเที่ยว จากสถานการณ์ที่กล่าวมานี้ทำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และเพื่อให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาสามารถต่อยอดทักษะความรู้และประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีจริยธรรมและจรรยาบรรรในอาชีพ อีกทั้งมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานทางด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจอื่นๆให้มีโอกาสเข้าศึกษาวิชาการขั้นสูงเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ทางด้านการวางแผน พัฒนา และการจัดการการท่องเที่ยวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
  3. เพิ่มพูนและส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการวางแผนพัฒนา และการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้เป็นหลักทางด้านการวางแผน พัฒนา และการจัดการการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ได้จริง

กำหนดการเปิดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
         ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  1. พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (ไม่มีสอบข้อเขียน)

ระบบการศึกษา

          เป็นระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์

ระยเวลาการศึกษา

          สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา