รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร

                                    รายชื่อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

   ลำดับ

                       ชื่อ-นามสกุล

                                                     หัวข้อวิทยานิพนธ์

       1.

นางสาววิคิเนีย  มายอร์        

การศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนรักษะวารินและบ่อน้ำร้อนพรรั้งจังหวัดระนอง

       2.

นางสาวสรัลธนัท  อุตรักษ์    

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

       3.

นางสาวเจนจิรา  บรรจงนึก     

แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน

       4.

นางสาวสิริรัตน์    นาคแป้น    

พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       5.

นางสาวพัชรินทร์  มหาสันติปิยะ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ในประเทศไทย

       6.

นางสาวพรศิริ  บินนาราวี     

ความคาดหวัง และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       7.

นางสาววริศรา   บุญสมเกียรติ    

แนวทางการพัฒนาแหล่วงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุน้อย และโบราณสถานวัดโมคลาน

       8.

นางสาววรรษพร ผิวดี        

การศึกษาการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดกระบี่

       9.

นางสาวดวงกมล  บุญทวีทรัพย์    

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

     10.

นางสาวธัญลักษณ์  ศิริวรรณากุล

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี

     11.

นางสาวพรทิพย์  บุญเที่ยงธรรม

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

     12.

นายสัณฐิติ  สงวนวงศ์

แรงจูงใจและความประทับใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

     13.

นางสาวฐานียา  บุญทวงษ์

แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

     14.

นางสาวพลอยชนก  แข็งขัน

การเปรียบเทียบผลกระทบจากการท่องเที่ยว ระหว่างตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และตลาดร้อยปีบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

     15.

นางสาวนลิศรา  บัวบาน

ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดนำเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

     16.

นางสาวชมชื่น  นพรัก

แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมือง ในกรุงเทพมหานคร

     17.

นางสาวจันทรขจร  ถูกฤทัย

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มีต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     18.

นางสาวอรวรรณ  เกิดจันทร์

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

     19. นางสาวปรียนันท์  ฉัตรนันทภรณ์ เปรียบเทียบปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำระหว่างตลาดน้ำคลองลัดมะยมและตลาดน้ำวัดจำปา  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร
     20. นายอัชฌา ระตินัย

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และปัจจัยในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

     21. นางสาวตามรัตน์  พันธุโฆษิต ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อความเป็นไทย
     22. นายนรพล  เกตุทัต

แรงจูงใจการท่องเที่ยวและการแบ่งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

     23. นายคมลักษณ์  สงทิพย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
     24. นายศิริชัย  กาญจโนภาส แรงจูงใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ที่เดินทางมาประเทศไทย
     25. นายอาทร  ชาลี ปัจจัยในการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน
     26. นางสาวปุณญฑรินันท์  เกตุมณี แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
     27. นางสาวศิริวรรณ  ศรีแดง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการจัดการการท่องเที่ยว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     28. นายธนารักษ์  สายรัตน์ การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     29. นางสาวธัญวลัย ชุติมาวัฒนานันทน์ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคณะทัวร์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
     30. นางสาวธฤติมา อัญญะพรสุข ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยววัยสูงอายุชาวต่างประเทศ
     31. นางสาวศศิรินทร์  แจ่มหม้อ การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกรุงเทพฯกรณีศึกษา: การเปรียบเทียบมุมมองความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เอเชีย และอาเซียน
     32. นายเศรษฐวัสภุ์  พรมสิทธิ์ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของพนักงานแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
     33. นายนิยม  เจริญศิริ ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     34. นายวิบูลย์ศักดิ์  พิกุล แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ตลาดน้ำนครรังสิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
     35. นายทักษกร  บุญจิมาวัฒน์ พฤติกรรมการเดินทาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภัคดีในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
     36. นายวารานัย  ยุวนะเตมีย์ การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
     37. นายธนาวุฒิ  สวัสดี ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เรือด่วนเจ้าพระยา : กรณีศึกษา เฉพาะโปรแกรมไหว้พระ 9 วัด
     38. นางกัลยกร  แสวงผล การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
     39. นายธรา  สุขคีรี แรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

     40.

นางสาวปิยธิดา  ปรีชาพงษ์ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพังงา กรณีศึกษาในเขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา และอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง
     41. นางสาวนกัญ  จันทโภโต ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

                                   รายชื่อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

    ลำดับ

                       ชื่อ-นามสกุล

                                           หัวข้อสารนิพนธ์

       1.

นายโดม  อินทรกระทึก

ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       2.

นางสาวสุดาพร  สุธาโภชน์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตำบลท่าอุเท อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       3.

นางสาววีรพร  รอดทัศนา

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน : กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จัวหวัดสุพรรณบุรี

       4.

นางสาวธนาภรณ์  อุยจาด

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

       5.

นางสาวภัทรา  แสงสุรจันทรกุล

การศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       6.

นางสาวภาวิณี  หาญณรงค์

การศึกษาคุณภาพโฮมสเตย์ กระชังแพเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโฮมสเตย์ กระชังแพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

       7.

นางสาวทิพารัตน์  สัญพงศ์

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการบริโภคอาหารริมบาทวิถี : กรณีศึกษาเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       8.

นายธาดา  สมานิ

การรับรู้ของผู้บริหารต่อความเสี่ยงในการบริหารจัดการของโรงแรมในเครือชาเทรียม

      9. นางสาวศิราณี  รักษาเมือง ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวไฟล์ทออฟเดอะกิบบอน
     10. นางสาวมัญชุมนต์กาญจน์  สุโพธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
     11. นางสาวณัฐสินี  สงจันทร์ การรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
     12. นายธนภณ  สุภาโชติอังคณา การศึกษาทัศนคติของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
     13. นายธรรมรงค์  งามอภิสิทธิ์ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวดำนำลึก
     14. นางสาวสุวิมล  ดวงแข การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน “ไทยเที่ยวไทย”
     15. นางสาวอรวรรณ  อรรถพิจารณ์ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนที่มีต่อมัคคุเทศก์และบริการของธุรกิจนำเที่ยวไทย
     16. นายสุวิทย์  จันทร์เพ็ญ  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ไร่องุ่นกรานมอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
     17. นางสาวกาญจนา  กาแก้ว  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สวนเกษตรจังหวัดระยอง 
     18. นายนครินทร์  พงษ์เพียร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
     19. นายพงศ์สิริ  วิธิวรวีร์  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
     20. นางสาวสรสรา  สวลีนุกูล  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกจองที่พักภายในประเทศ ผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
     21. นางสุกานดา  ลักษณากร การประเมินเว็บไซต์สายการบินที่เปิดบริการในประเทศไทย 
     22. นางสาวชลลดา  ศรีวิเชียร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยแบบสปาที่ Health Land ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
     23. นายกิจจา  วิทยาชีวะ  แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อจังหวัดสมุทรสาคร

รายการข่าวทั้งหมด