เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561)

 

1. การเปิดรับสมัคร

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มีนาคม 2561 สมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

          (อาคาร 7) ชั้น 2 หรือ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ป.โท)

           หมายเลขโทรศัพท์ 02-954 7300 ต่อ 609 หรือ 237 วันอังคาร ถึง เสาร์ (9.30 - 16.30 น)

           มือถือ 081 304-2910  ดร.อัศวิน (ผอ.หลักสูตร) ติดต่อได้เลย ตลอดเวลา email: aswin.sal@dpu.ac.th

2. การจบการศึกษา (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - ลดเวลาเรียนลง และปรับการเรียนให้จบได้เร็วขึ้น)

         นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 สาขาได้ปรับการเรียนการสอนให้จบได้เร็วขึ้นกว่าสถาบันอื่น โดยใช้เวลาสำเร็จการศึกษาน้อยกว่า 2 ปี  ด้วยการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหม่ การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาเรียนในหลักสูตร

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา

4. เอกสารการสมัคร

            ค่าสมัคร 500 บาท เอกสารที่ใช้สมัครมีดังนี้

            - รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 5 ใบ

           - สำเนาใบปริญญาบัตรและ transcript อย่างละ 1 ชุด

           - ใบสมัคร (กรอก online จากหน้าเว็ปหลักสูตร)

           - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. จำนวนหน่วยกิต และค่าหน่วยกิต

             39 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,300 บาท (ประมาณ 128,700 บาท) 

6. การสอบคัดเลือก - พิจารณาจากการสัมภาษณ์                   

                      สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว                 

7.. ประกาศผลการสอบคัดเลือก               

               1.  ทาง www.dpu.ac.th/graduate/tm

               2.  และทางโทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 609 หรือ 237

หมายเหตุ

          ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ และเยี่ยมชมห้องเรียน ผู้เรียน และมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา

รายการข่าวทั้งหมด