เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) (บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2562)

 

1. การเปิดรับสมัคร

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

          (อาคาร 7) ชั้น 2 หรือ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ป.โท)

           หมายเลขโทรศัพท์ 02-954 7300 ต่อ 609 หรือ 237 วันอังคาร ถึง เสาร์ (9.30 - 16.30 น)

           มือถือ 081 304-2910  ดร.อัศวิน (ผอ.หลักสูตร) ติดต่อได้เลย ตลอดเวลา email: aswin.sal@dpu.ac.th

2. จุดเด่นหลักสูตร

2.1 เรียนเฉพาะวันเสาร์ - ลดวันเรียนวันอาทิตย์ลง และปรับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ให้จบได้เร็วขึ้น

2.2 ปีการศึกษา 2562 สาขาได้ปรับลดการเรียนแบบบรรยายลงและการเข้าห้องเรียนลง โดยเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ การสอนรูปแบบใหม่ๆ เช่น online/digital learning การทำโครงงาน (project)  case stuyd และการเรียนรู้กับภาคธูรกิจนอกห้องเรียน เป็นต้น

2.3 นักศึกษาทุกคนระหว่างเรียนจะมีผลงานหรือชิ้นงานในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจก่อนจบการศึกษาประมาณ 5-6 ผลงาน ที่สามารถระบุในประวัติการเรียน (resume) เพื่อสร้างศักยภาพ โอกาสการทำงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของนักศึกษาในอนาคต เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ผลงานที่ภาคธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น ดูข้อมูลและข่าวผลงานนักศึกษาจาก Facebook หลักสูตร

2.4 สาขาปรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ คือ เน้น Business & Research based Education แห่งแรก ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริให้สร้างผลงานวิจัย และเผยแพร่ไปสู่สังคมวงกว้างในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา

4. เอกสารการสมัคร

            ค่าสมัคร 500 บาท เอกสารที่ใช้สมัครมีดังนี้

            - รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 5 ใบ

           - สำเนาใบปริญญาบัตรและ transcript อย่างละ 1 ชุด

           - ใบสมัคร (กรอก online จากหน้าเว็ปหลักสูตร)

           - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. จำนวนหน่วยกิต และค่าหน่วยกิต

             39 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,300 บาท (ประมาณ 128,700 บาท) 

                 (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน)

6. การสอบคัดเลือก - พิจารณาจากการสัมภาษณ์                   

                      สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว                 

7. เริ่มเรียน พ.ย. 2562

หมายเหตุ

          ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ และเยี่ยมชมห้องเรียน ผู้เรียน และมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา

รายการข่าวทั้งหมด