เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560)

 

1. การเปิดรับสมัคร

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

          (อาคาร 7) ชั้น 2 หรือ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ป.โท)

           หมายเลขโทรศัพท์ 02-954 7300 ต่อ 609 หรือ 237 วันอังคาร ถึง เสาร์ (9.30 - 16.30 น)

           มือถือ 081 304-2910  ดร.อัศวิน (ผอ.หลักสูตร) ติดต่อได้เลย ตลอดเวลา email: aswin.sal@dpu.ac.th

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา

3. เอกสารการสมัคร

            ค่าสมัคร 500 บาท เอกสารที่ใช้สมัครมีดังนี้

            - รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 5 ใบ

           - สำเนาใบปริญญาบัตรและ transcript อย่างละ 1 ชุด

           - ใบสมัคร (กรอก online จากหน้าเว็ปหลักสูตร)

           - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. จำนวนหน่วยกิต และค่าหน่วยกิต

             39 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,300 บาท (ประมาณ 128,700 บาท) 

5. การสอบคัดเลือก - พิจารณาจากการสัมภาษณ์                   

                      สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว                 

 6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก               

               1.  ทาง www.dpu.ac.th/graduate/tm

               2.  และทางโทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 609 หรือ 237

7. วันเปิดภาคเรียนปี 2560

          เริ่มเรียน เทอม 2/2560 เรียนเฉพาะเสาร์วันเดียว (ลดเวลาเรียนลง)

หมายเหตุ

           ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สาขาวิชาฯ กำหนดให้

โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้งเป็นระยะๆ

รายการข่าวทั้งหมด