ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ประเทศ พม่า-ลาว (ASEAN)

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) ในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)