รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี2557


โทรติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 609
e-mail : aswin.sal@dpu.ac.th
line : winner352


สอบถามข้อมูลและพูดคุยกับ
ผอ.หลักสูตร 081-3042910
ยินดีให้ข้อมูลกับผู้สมัครเรียนทุกคน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในปีการศึกษา 2562 “Business & Research based Education” แห่งแรกในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการวิจัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานเชิงธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 1 โดยนำผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปเผยแพร่สู่สังคมในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

การเรียนการสอนของหลักสูตรให้ความสำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ การสร้างผลงานของนักศึกษา การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Learning) ด้วยจำนวนผู้เรียนมากที่สุด (Big Family) กว่า 4 ประเทศมาเรียนร่วมกัน ได้แก่ นักศึกษาไทย จีน เวียดนาม และลาว เราพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของอาเซียน (AEC) อย่างแท้จริง ด้วยทีมงานของผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษา

ยินดีต้อนรับและดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิด

ผลงานและคุณภาพของคณาจารย์หลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว ในระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “Tourist perceptions of guided ecotourism tours in Thailand” ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Tourism & Hospitality Research (UK)

และ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “Chinese tourists' satisfaction with their shopping experiences in Bangkok" ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเช่นกัน ชื่อวารสาร Journal of China Tourism Research (UK)

และ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานต์ ชุบชูวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “The Impact of CSR (corporate social responsibility) Activity Satisfaction on Destination Loyalty: A Study of MICE Travelers in Thailand ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเช่นกัน ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Tourism Research (UK)

วารสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพอันดับ 1 (Top Ranking) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ที่คณาจารย์มีศักยภาพและมีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการยกมาตรฐานของบุคลากรอุดมศึกษาไทยในระดับสากล

ปัจจุบัน คณาจารย์ของหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (international journals) ที่มีคุณภาพในกลุ่มอันดับ 1 เกือบ 20 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศอีกเกือบ 40 เรื่อง หลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาขาการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ และคุณภาพคณาจารย์ในระดับนานาชาติ

ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรได้ปรับลดการเรียนแบบบรรยายและการเข้าห้องเรียนลง


โดยเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรูปแบบใหม่ๆ
เช่น online/digital learning การทำโครงงาน (project)
การทำวิจัย และ case study จากผู้ประกอบการ เป็นต้น
นอกจากนั้น หลักสูตรยังได้นำรูปแบบการสอนแบบใหม่
Business & Research-based Learning
มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้งวิชาการและภาคธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มีเป้าหมายเป็นผู้นำการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ ด้วยรูปแบบการสอนใหม่ๆ
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ตลอดหลักสูตร

o------------------------------o

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของหลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างประเทศ 2 ฉบับ ที่เป็น Top Journal ระดับนานาชาติ

1. เรื่องแรก Challenging graduate students through experimental learning projects: The case of a marketing course in Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Teaching in Travel and Tourism (USA) ปี 2019 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร (คลิ๊กอ่าน)

2. เรื่องที่สอง Implementing academic service learning: Contributions to three beneficiaries ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education (England) ปี 2017 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร (คลิ๊กอ่าน)

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมเป็นผู้นำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพ (learning by doing) ตลอดจนส่งเสริมให้ผลงานของนักศึกษาเกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งวารสารวิชาการต่างประเทศ (รับรองโดยกระทรงศึกษาธิการ) ได้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆของหลักสูตร จึงได้ตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นความรู้และเป็นแนวทางการเรียนการสอนในระดับวงกว้างต่อไป

คลิปเรื่องเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว
นายวีรภัทร์ ดาวเรื่อง ตำแหน่ง Tour sales
บริษัท Online Travel Agency

ใหม่ ! คลิปวีดีโอการศึกษาดูงานของนักศึกษา รหัส60

พลังความรัก ความผูกพันธ์ และความสามัคคีของนักศึกษาในหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 1) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งวิชาการ (รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) 2) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 เรื่อง และ 3) อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สาขาได้ปรับปรุงการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ “Business & Research based Education” ในระดับปริญญาโทแห่งแรกในประเทศไทย ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานเชิงธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริ ง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 1 โดยนำผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปเผยแพร่สู่สังคมในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและยกมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาโทในระดับ ที่สูงขึ้น

ลดเวลาเรียนลง เหลือเพียงวันเสาร์เพียงวันเดียว และหลักสูตรได้ปรับลดการเรียนแบบบรรยายและการเข้าห้องเรียนลง โดยเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรูปแบบใหม่ๆ เช่น online/digital learning การทำโครงงาน (project) การทำวิจัย และ case study จากผู้ประกอบการ เป็นต้น

นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคน (100%) ในระหว่างการศึกษาจะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติและมีผลงานเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

มหาบัณฑิตทุกคน (100%) ที่จบการศึกษาจะมีผลงานเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ 4-5 ผลงานที่สามารถระบุในประวัติการเรียน (Resume) เมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพและโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานที่สูงขึ้น

ปรับปรุงการจบการศึกษาให้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาน้อยกว่า 2 ปี และจบเร็วกว่าที่อื่นๆ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณภาพระดับประเทศโดยมีงานวิชาการจำนวนมากทั้งวารสารในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยมาตรฐานหลักสูตร คุณภาพคณาจารย์ การดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และการส่งเสริมผลงานของผู้เรียนเชิงสร้างสรรค์ เราพร้อมแล้วสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การปรับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น
Fasten students' theses graduation

เก็บตกภาพการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่สาขาได้ปรับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยได้ปรับกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การกำหนดแผนงานวิทยานิพนธ์ การประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนจบ coursework ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาได้เร็วขึ้น พร้อมกับส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษาต่อไป

ในภาพเป็นการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปัจจุบัน 4 คน ได้แก่

1.นายขวัญชัย วงษ์เวช เรื่องการรับรู้ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

2.นางสาวสมร นาคีรักษ์ เรื่องประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองพัทยา

3.นางสาววิไลลักษณ์ คำพราว เรื่องการแบ่งส่วนตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวธรรมชาติ

4.นางณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล เรื่องปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการมาเยือนซ้ำในจังหวัดเชียงใหม่

สาขาขอส่งกำลังใจมาให้ และคาดว่าอีกราว 2-3 เดือน นักศึกษาจะสามารถสอบจบการศึกษาได้ และพร้อมเป็นว่าที่มหาบัณฑิตป้ายแดงคนต่อไปของหลักสูตร

ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและ การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว

การเรียนการสอน ป.โท รูปแบบใหม่ Business & Research-based Education at DPU

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 15 คน ลงพื้นที่ภาคใต้ จ.ภูเก็ต เพื่อจัดโครงการสัมมนาพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจ guest houses เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

กิจกรรมที่พิเศษและแตกต่างจากทุกครั้ง คือ นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้บรรยายเองให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือที่เรียกว่า student speakers เพื่อให้ความรู้ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใน 3 เรือง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากลูกค้า 2) การบริหารธุรกิจอย่าไรให้มีคุณภาพ และ 3) การทำการตลาดให้เก่ง

การจัดสัมมนาพบผู้ประกอบการในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรม Royal Phuket Paradise ป่าตองโดยมีผู้ประกอบการเกือบ 10 ราย และสื่อมวลชนท้องถิ่น (Phuket News Channel) มาทำข่าวในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Business and Research-based Education ซึ่งนักนักศึกษากลุ่มนี้ นอกจากจัดสัมมนาเชิงธุรกิจแล้ว ยังได้ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อทำโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเตรียมผลงานไปนำเสนอในเวทีระดับชาติต่อไป

ภาพการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Business & Research-based Education@ DPU

นักศึกษาปริญญโท จัดงาน special event (exhibition)

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญโทได้จัดงาน special event ในรูปแบบงาน exhibition (งานแสดงสินค้า) หนึ่งในธุรกิจสำคัญของอุตสาหกรรมกรรม MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) บริเวณใต้อาคาร 7 และ หน้าห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีสายงานกิจกรรมนักศึกษาให้ เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมคณบดีและคณาจารย์ของคณะให้การต้อนรับ

งาน exhibition ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการภายนอก มาร่วมออกร้านเป็นจำนวนมากทั้งธุรกิจสมัยใหม่ เช่น ํุธุรกิจ start up และ ธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมเชิงภาคธุรกิจจากการเรียนวิชาการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (HT 613) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงจากการลงมือทำเอง โดยเป็น MICE organizer เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้าน MICE ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ Business Tourism ที่นำเงินตราและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (นักธุรกิจ/ผู้บริหารองค์กร) มาเยือนประเทศไทยจำนวนมากทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของสาขา "Business & Research-based Education" เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เก่งทั้งงานวิชาการและการทำธุรกิจ

การเรียนการสอน ป.โท รูปแบบใหม่ Business & Research-based Education at DPU

นักศึกษา ป โท ปี 2 ร่วมทำภารกิจ TM Project เกาะหมาก จ.ตราด

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้สอนวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวได้นำนักศึกษา ป โท ปี 2 ลงพื้นที่เกาะหมาก จ.ตราด เพื่อทำโครงการ TM Project โดยมีวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานำคุณค่าของตนเอง (value) ซึ่งก็คือความรู้ (knowledge) ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม (social contributions)

การลงพื้นที่ในครั้งนี้นักศึกษาได้ทำรายงานเชิงธุรกิจเพื่อส่งมอบและไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการบนเกาะหมาก (เช่น โรงแรม/รีสอร์ท) รวมทั้งทำวิจัยเกี่ยวกับ Slow Tourism/Low Carbon Tourism บนเกาะหมากเพื่อผลิตผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา

โครงการ TM project (Tourism Management Project) เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ของหลักสูตร ป โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา ป โท นำความรู้และศักยภาพของตนเองโดยทำงานเชิงสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาการและเชิงธุรกิจ เพื่อให้สังคมภายนอกนำผลงานของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกว่า Business & Research-based Education ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะช่วยสร้างศักยภาพและความสามารถให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งสร้างชิ้นงาน/ผลงาน (profile) ให้แก่นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

เริ่มแล้วโครงการสร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงาน
ให้แก่นักศึกษาปี 1 ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว (started for promoting students' academic papers and business projects)

เก็บตกภาพการระดมความคิดและการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียกว่า "Quick Research" สำหรับนักศึกษา ป.โท การท่องเที่ยว ปี 1 ที่เพิ่งเริ่มเรียน แต่ก็สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

โดยโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ของหลักสูตรในวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคน (100%) มีผลงานวิจัยติดตัวตั้งแต่ปี 1 เพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาการและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ก็แล้วเสร็จและสามารถนำเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติได้ (National Conference) โดยผลงานนี้ นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนจบการศึกษานักศึกษาทุกคนของหลักสูตรจะมีผลงานเชิงวิชาการ (Academic Papers) และผลงานหรือโครงงานเชิงธุรกิจ (Business Projects) รวมทั้งสองผลงานจำนวน 4-5 ชิ้นงาน ที่สามารถระบุในประวัติการเรียน (Resume) รวมถึงผลงานวิทยานิพนธ์ในปีสุดท้ายด้วย เพื่อเป็นผลงานสำคัญของนักศึกษาสำหรับความก้าวหน้าและโอกาสในการทำงานในอนาคต (Future Career/่Job)

Because we are the leading graduate program in Tourism Management in Thailand.

ประมวลภาพการสอบจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร

facebook หลักสูตร


การเรียนการสอน ป.โท รูปแบบใหม่ Business & Research-based Education at DPU

ป โท การท่องเที่ยว ปรับการสอนรูปแบบใหม่เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
New way of creative learning for the business

ปีการศึกษา 2560 ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ได้ปรับรูปแบบการสอนแบบใหม่

ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความลุ่มลึกในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น (business expertise) และ 2) เพื่อให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมภายนอก (social contributions) ซึ่งแนวทางการสอนลักษณะนี้ จะเป็นการสอนของโลกอนาคตและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ผลงานของผู้เรียนสามารถสร้างประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจได้

ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 (ม.ค. – พ.ค. 61) นักศึกษาปี 1 ของหลักสูตรได้ผลิตผลงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการศึกษาดูงานและการเยี่ยมชมผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ผลิตผลงานต่อไปนี้ในวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1. แนวทางการส่งเสริมการตลาดของ Bai Orchid & Butterfly Farm จ.เชียงใหม่

2. การตลาดเพื่อสังคมของธุรกิจร้านอาหารครัวร่มโพธิ์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

3. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวปางช้างแม่ริมอย่างสร้างสรรค์ จ.เชียงใหม่

4. แผนธุรกิจกาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ (แม่กลางหลวง) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

5. แนวทางการส่งเสริมการตลาดของหมู่บ้านชาวเขาเชิงนิเวศ บ้านโต้งหลวง อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่


ขอแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการหลักสูตร
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ 4 รางวัลในรอบปีที่ผ่านมา

 1. ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 2. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 4. รางวัลผู้สอนคุณภาพของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

เลือกเรียน ป.โทด้านการท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ
เลือกเรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ด้วยคุณภาพของคณาจารย์ระดับประเทศ
หลักสูตรทันสมัย และค่าเรียนไม่แพง

หลักสูตร ป.โท แห่งแรกด้วยการสอนแบบ
Business & Research based Education
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวและการวิจัยการท่องเที่ยว

สุดยอดมหาบัณฑิตใหม่แห่งปี 2562
(Super Student of the year 2019)

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.อารีย์ บินประทาน นักศึกษาปริญญา ชั้นปี 2 ที่เข้าสอบจบการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ โดยจบการศึกษาด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยม GPA 4.00 (A ทุกวิชา) และนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาพลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยผลงานวิทยานพธ์ดังกล่าวยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.อารีย์ นอกจากจะจบปริญญาโท การท่องเที่ยว จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แล้ว ยังจบ ปริญญาเอก (Ph.D.) ด้านภาษาอังกฤษ จากประเทศอังกฤษอีกด้วย ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิชาการและผู้จัดการบริษัทเอกชน

ปัจจุบัน หลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีนักศึกษาของหลักสูตร ที่สำเร็จการศึกษา ป.เอก มาแล้ว จำนวน 5 คน ที่เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตรและตัดสินใจมาศึกษาต่อปริญญาใบที่ 4 ในหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นนักวิชาการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ

ดังนั้น หลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำการเรียนการสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ไปเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

รางวัลคุณภาพระดับประเทศ
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลคุณภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ของคณาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
  (รางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปี 2557)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล
  (รางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปี 2539)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์
  (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ปี 2557)
 • นักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนและเวียดนาม จำนวน 6 คน ที่เลือกเรียนต่อ ป.โท
  สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  1) Mr.Zhou Zhiyu 2) Mr.Zheng Long
  3) Mr.Huang Xing 4) Mr.Leanh Tu (เวียดนาม)
  5) Mr.Zou Chang 6) Ms. Wang Zhouyaying

  ปริญญาโทใบที่สองที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  ปัจจุบัน มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากต่างสถาบันหลายคนที่เลือกมาศึกษาต่อ ปริญญาโท ใบที่ 2 ในหลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 7 คน ได้แก่
  1) นายโดม อินทรกระทึก, 2) นางสาวจันทรรัตน์ อำนรรฆกิตติกุล, 3) ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม, 4) นางสาลินี ศรีทองกุล, 5) นางสาวอโนทัย เอื้อวรคุณานันท์ และ 6) นายเศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ และ
  7) นายอัชฌสิทธิ์ อังกินันท์ 8) นางสาว กัลย์กมล ปานสันเทียะ 9) นางสาว กฤตชญา เทพสุริวงศ์

  หลักสูตร ป. โท การจัดการการท่องเที่ยว
  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  มีผู้เรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
  ( our Big Family)
  (คลิกเพื่อดูนักศึกษาในหลักสูตร)

   

   


  สุดยอดคนเก่ง เด็ก Inter ป.โท การท่องเที่ยว

  ขอแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต ป.โท ชาวจีนและเวียดนาม 3 คน
  ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

  โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้สอบจบการศึกษาไปแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง
  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาขอชื่นชมกับความเพียรพยายาม ความตั้งใจเรียน
  และความสามารถของนักศึกษาทั้ง 3 คน และเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาต่างชาติคนอื่น
  ของหลักสูตรให้มีความเพียรพยายามต่อไป
  - Mr Huang Xing สอบจบโดยนำเสนอหัวข้อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  - Ms Wang Zhouyaying สอบจบโดยนำเสนอหัวข้อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
  - Mr Leanh Tu สอบจบโดยนำเสนอหัวข้อ ปัจจัยในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม
  ขณะนี้ หลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีนักศึกษาต่างชาติ
  จาก 3 ประเทศ มากกว่า 10 คน (จีน เวียดนาม และลาว) กำลังศึกษาต่อ
  และจะทยอยจบการศึกษาเร็วๆนี้  คุณภาพของหลักสูตร กับ ผลงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ป.โท ชั้นปี 1

  ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับผลงานวิจัย (research paper) ของนักศึกษาชั้นปี 1

  ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)

  จัดโดยสถานบันเครือข่ายอุดมศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลั่นกรองคุณภาพของผลงานทุกเรื่อง

   

  ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปี 1 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นเลิศ (Best Practice)

  ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตรในวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (HT 515)

  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรได้ลงมือทำวิจัยด้วยตนเอง มีประสบการณ์วิจัยจริง มีผลงานวิชาการเป็นของตนเองทุกคน (100%) และได้เผยแพร่ในระดับชาติ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 ภาคเรียน

   

  ขอชื่นชมกับความสำเร็จในครั้งนี้ที่นักศึกษาชั้น ปี 1 สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้

   

  เตรียมพบกับสุดยอดผลงานและคนเก่ง ป.โท อีกมากมาย ที่นี่ เร็วๆนี้ แน่นอน! ทาง Facebook หลักสูตร 


  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 55-56


  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 57  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 58


  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 59


  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 60

   

   

  ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ

  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ป. โท (หลักสูตรภาษาไทย) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2 คน จากประเทศจีนและสาธารณรัฐประชาชนลาว ได้แก่ Ms.Xue Zhou (จากเสฉวน) และ Mr.Chanta Xaiyavohan (จากเวียงจันทน์) ที่เลือก ศึกษาต่อในหลักสูตรฯ โดยในขณะนี้ ทางหลักสูตรฯ มีนักศึกษาจาก 4 ประเทศมาเรียนร่วมกัน ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว และจีน ทั้งนี้ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) อย่างมุ่งมั่นทั้งในด้านการเรียนการสอนและผู้เรียน

  ภาพนักศึกษาในหลักสูตร ในครอบครัวใหญ่ (Big Family)

  หลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีผู้เรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยผู้เรียนมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ผู้บริหารโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่สายการบิน กระทรวงการท่องเที่ยว อาจารย์สถาบันการศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัท และเจ้าของกิจการ เนื่อยด้วยทางหลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีคุณภาพมาตรฐาน มีการศึกษาดูงาน และภาคปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยหลายรูปแบบ

  ข้อมูลหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงปี 2561)

  ข้อมูลผู้อำนวยการหลักสูตร

  คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  งานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์

  แนะนำหนังสือใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   

  Creative Learning at Tourism Management Program
  (เน้นการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์)

  ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย (creative activities) ที่ไม่ได้เน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนกับอ าจารย์ผู้สอน เพื่อนในห้องเรียน และเพื่อนในกลุ่มเรียน โดยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา พลังกลุ่ม และการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เชิงวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้สู่การปฏิบัติจริงในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อทำให้ห้องเรียนและนักศึกษาที่นี่มีความสุข มีรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และได้รับความรู้/ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดหลักสูตร