ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


หลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ Season 2017
   เน้นการท่องเที่ยวอาเซียนและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Learning) ด้วยจำนวนผู้เรียนมากที่สุด กว่า 4 ประเทศมาเรียนร่วมกัน ได้แก่ นักศึกษาไทย จีน เวียดนาม และลาว
    เราพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของอาเซียน (AEC) อย่างแท้จริง ด้วยการเรียนการสอนสมัยใหม่ การศึกษาดูงาน และนักศึกษาต่างชาติ สาขาให้ความสำคัญกับระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดของหลักสูตร ด้วยทีมงานของผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตร

ยินดีต้อนรับและดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิด

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร
บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี2557

โทรติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 609
e-mail : aswin.sal@dpu.ac.th
line : winner352

สอบถามข้อมูลและพูดคุยกับ ผอ.หลักสูตร 081 3042910
ยินดีให้ข้อมูลกับผู้สมัครเรียนทุกคน

จุดเด่นของหลักสูตร
 • ค่าเรียนถูกว่าที่อื่น
 • ผ่อนค่าเรียนได้จนจบการศึกษา
 • เน้นการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์
 • คณาจารย์มีคุณวุฒิ ป.เอก ทุกคน และตำแหน่งวิชาการ
 • คณาจารย์ได้รับรางวัลคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ/นานาชาติ
 • คณาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 • มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 4 ประเทศ เรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตร
 • มีการศึกษาดูงานและทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีระบบบันทึกการสอนย้อนหลัง สามารถเปิดดูการสอนได้ทุกเวลา 24 ชม.
 • หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี 2560

Creative Learning at Tourism Management Program
(เน้นการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์)

ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย (creative activities) ที่ไม่ได้เน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนกับอ าจารย์ผู้สอน เพื่อนในห้องเรียน และเพื่อนในกลุ่มเรียน โดยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา พลังกลุ่ม และการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เชิงวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้สู่การปฏิบัติจริงในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อทำให้ห้องเรียนและนักศึกษาที่นี่มีความสุข มีรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และได้รับความรู้/ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดหลักสูตร

ประมวลภาพการสอบจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร

facebook หลักสูตร


ขอแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการหลักสูตร
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ 4 รางวัลในรอบปีที่ผ่านมา

 1. ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 2. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 4. รางวัลผู้สอนคุณภาพของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

“เลือกเรียน ป.โทด้านการท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ
เลือกเรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
คณาจารย์มีคุณภาพ หลักสูตรทันสมัย และค่าเรียนไม่แพง
We male everyday a happy classroom.

รางวัลคุณภาพระดับประเทศ
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลคุณภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ของคณาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
  (รางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปี 2557)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล
  (รางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปี 2539)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์
  (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ปี 2557)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภืรานนท์
  (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ปี 2558)
 • นักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนและเวียดนาม จำนวน 6 คน ที่เลือกเรียนต่อ ป.โท
  สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  ปีการศึกษา 2558 ได้แก่
  1) Mr.Zhou Zhiyu 2) Mr.Zheng Long
  3) Mr.Huang Xing 4) Mr.Leanh Tu (เวียดนาม)
  5) Mr.Zou Chang 6) Ms. Wang Zhouyaying

  ปริญญาโทใบที่สองที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  ปัจจุบัน มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากต่างสถาบันหลายคนที่เลือกมาศึกษาต่อ ปริญญาโท ใบที่ 2 ในหลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 7 คน ได้แก่
  1) นายโดม อินทรกระทึก, 2) นางสาวจันทรรัตน์ อำนรรฆกิตติกุล, 3) ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม, 4) นางสาลินี ศรีทองกุล, 5) นางสาวอโนทัย เอื้อวรคุณานันท์ และ 6) นายเศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ และ
  7) นายอัชฌสิทธิ์ อังกินันท์ 8) นางสาว กัลย์กมล ปานสันเทียะ 9) นางสาว กฤตชญา เทพสุริวงศ์

  หลักสูตร ป. โท การจัดการการท่องเที่ยว
  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  มีผู้เรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
  (คลิกเพื่อดูนักศึกษาในหลักสูตร)

   

   


  สุดยอดคนเก่ง เด็ก Inter ป.โท การท่องเที่ยว

  ขอแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต ป.โท ชาวจีนและเวียดนาม 3 คน
  ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

  โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้สอบจบการศึกษาไปแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง
  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาขอชื่นชมกับความเพียรพยายาม ความตั้งใจเรียน
  และความสามารถของนักศึกษาทั้ง 3 คน และเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาต่างชาติคนอื่น
  ของหลักสูตรให้มีความเพียรพยายามต่อไป
  - Mr Huang Xing สอบจบโดยนำเสนอหัวข้อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  - Ms Wang Zhouyaying สอบจบโดยนำเสนอหัวข้อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
  - Mr Leanh Tu สอบจบโดยนำเสนอหัวข้อ ปัจจัยในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม
  ขณะนี้ หลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีนักศึกษาต่างชาติ
  จาก 3 ประเทศ มากกว่า 10 คน (จีน เวียดนาม และลาว) กำลังศึกษาต่อ
  และจะทยอยจบการศึกษาเร็วๆนี้

  ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในหลักสูตร ทั้งปี 1 และ ปี 2
  ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม GPA. 4.00 ในภาค 2/2559  คุณภาพของหลักสูตร กับ ผลงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ป.โท ชั้นปี 1

  ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับผลงานวิจัย (research paper) ของนักศึกษาชั้นปี 1

  รหัส 59 ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)

  จัดโดยสถานบันเครือข่ายอุดมศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลั่นกรองคุณภาพของผลงานทุกเรื่อง

   

  ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปี 1 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นเลิศ (Best Practice)

  ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตรในวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (HT 515)

  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรได้ลงมือทำวิจัยด้วยตนเอง มีประสบการณ์วิจัยจริง มีผลงานวิชาการเป็นของตนเองทุกคน (100%) และได้เผยแพร่ในระดับชาติ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 ภาคเรียน

   

  ขอชื่นชมกับความสำเร็จในครั้งนี้ที่นักศึกษาชั้น ปี 1 สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้

   

  เตรียมพบกับสุดยอดผลงานและคนเก่ง ป.โท อีกมากมาย ที่นี่ เร็วๆนี้ แน่นอน! ทาง Facebook หลักสูตร 


  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 55-56


  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 57  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 58


  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอภาพ นศ. รหัส 59

   

   

  ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ

  ปี 2559 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ป. โท (หลักสูตรภาษาไทย) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2 คน จากประเทศจีนและสาธารณรัฐประชาชนลาว ได้แก่ Ms.Xue Zhou (จากเสฉวน) และ Mr.Chanta Xaiyavohan (จากเวียงจันทน์) ที่เลือก ศึกษาต่อในหลักสูตรฯ โดยในขณะนี้ ทางหลักสูตรฯ มีนักศึกษาจาก 4 ประเทศมาเรียนร่วมกัน ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว และจีน ทั้งนี้ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) อย่างมุ่งมั่นทั้งในด้านการเรียนการสอนและผู้เรียน

  ภาพนักศึกษาในหลักสูตร (Welcome to a happy classroom)

  หลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีผู้เรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยผู้เรียนมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ผู้บริหารโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่สายการบิน กระทรวงการท่องเที่ยว อาจารย์สถาบันการศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัท และเจ้าของกิจการ เนื่อยด้วยทางหลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีคุณภาพมาตรฐาน มีการศึกษาดูงาน และภาคปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยหลายรูปแบบ

  ข้อมูลหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560)

  ข้อมูลผู้อำนวยการหลักสูตร

  คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  งานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์

  แนะนำหนังสือใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม