วิทยุชุมชน 91.25 MH.Z

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดรายการวิทยุชุมชน รายการ นานาสาระเรื่องน่ารู้กับบัณฑิตวิทยาลัย คลื่นความถี่ 91.25 Mh.Z. ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 15.00 – 16.00 น. เป็นรายการที่มีความ หลากหลาย ดำเนินรายการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบจะเปลี่ยนไปในทุกสัปดาห์ 

 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.29-09-2553 เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน โดย รศ.ดร.ธนิดา  จิตร์น้อมรัตน์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.01-09-2553 เรื่อง การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (หลวงพระบาง) โดย ผศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.25-08-2553 เรื่อง ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต (ต่อ) โดย อาจารย์จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ คณะนิติศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.18-08-2553 เรื่อง ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต โดย อาจารย์จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ คณะนิติศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.29-04-2553 เรื่อง ปัญหาความยากจน โดย ดร.ชัยวัฒน์  คนจริง หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.22-04-2553 เรื่อง โลจิสติก คือ อะไร โดย ดร.ชัชพล  มงคลิก หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.08-04-2553 เรื่อง การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (หลวงพระบาง) โดย ผศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.01-04-2553 เรื่อง มารู้จักสมองของเรากันเถอะ โดย รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.18-03-2553 เรื่อง บัญชีน่ารู้ โดย อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.04-03-2553 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย ภาค 3 โดย อาจารย์โชติ  แย้มแสง หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.25-02-2553 เรื่อง การถ่ายภาพแบบมืออาชีพ โดย คุณสราวุธ ศรีศักดา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.18-02-2553 เรื่อง การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดย อาจารย์อรุณ ศิริจานุสรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.11-02-2553 เรื่อง บทบาทและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดย รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.04-02-2553 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย ภาค 2 โดย รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.28-01-2553 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทย โดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ที่ปรึกษาอธิการบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.21-01-2553 เรื่อง โทรศัพท์มือถือระบบ 3G ภาค 2 โดย ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.14-01-2553 เรื่อง สปาแบบธรรมชาติบำบัด โดย คุณวชิระ สินเภตรา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.07-01-2553 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย  โดย รศ.ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.17-12-2552 เรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดย ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.26-11-2552 เรื่อง กฎหมายน่ารู้ โดย อาจารย์สดุดี  สินไชย และ คุณณัฏฐพล จำปาศรี หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.19-11-2552 เรื่อง โทรศัพท์มือถือระบบ 3G โดย ดร.ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.12-11-2552 เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย คุณวชิระ  สินเภตรา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.05-11-2552 เรื่อง การศึกษากับเยาวชน โดย รศ.ดร.กล้า  ทองขาว หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.29-10-2552 เรื่อง สรุปสาระจากการประชุมอาเซียน โดย รศ.ดร.ธนิดา  จิตร์น้อมร้ตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.08-10-2552 เรื่อง นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดย ผศ.ดร.ธรนี  วรภัทร์ และ อาจารย์จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.01-10-2552 เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวของไทย โดย ผศ.ดร.เลิศพร  ภาระสกุล และ คุณวชิระ สินเภตรา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.24-09-2552 เรื่อง วิธีการทำวิทยานิพนธ์ โดย ร.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  อ่องรุ่งเรือง และ คุณภูชิตต์  ภูริปาณิก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.17-09-2552 เรื่อง การทำเว็บไซท์กับชีวิตประจำวัน โดย อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์  ชูชัยวัฒนา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บ
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.10-09-2552 เรื่อง เทคนิคการประหยัดพลังงานในอาคาร โดย ผศ.ดร.ติกะ  บุนนาค หลักหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาคาร
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.03-09-2552 เรื่อง การจัดการความรู้ต่าง ๆ โดย อาจารย์ ดร.อรวรรณ  อิ่มสมบัติ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.20-08-2552 เรื่อง การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย รศ.พิพัฒน์  ไทยอารี หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.13-08-2552 เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง โดย  รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.06-08-2552 เรื่อง ความรู้และความผูกพัน โดย ร.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  อ่องรุ่งเรือง และ คุณภูชิตต์  ภูริปาณิก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.30-07-2552 เรื่อง สาระที่น่ารู้ โดย คุณชลาลัย  พงษ์ศิริ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.23-07-2552 เรื่อง มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน โดย อาจารย์โชติ  แย้มแสง หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.16-07-2552 เรื่อง การศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน โดย อาจารย์ ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย พฤ.09-07-2552 เรื่อง จากอดีตถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.โอม  หุวะนันท์น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

หากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน โปรดส่งความคิดเห็นพร้อมคำติชมมายัง บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 – 2954 – 7300 ต่อ 570 , 592 และ 571 โทรสาร 0 – 2954 – 7357