รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2551

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ
สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

รวม

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

 

I

P

O

 

 

 

   1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

 

   2. การเรียนการสอน

3.00

2.60

3.00

2.75

ดีมาก

 

   3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

 

   4. การวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

 

   5. การบริการวิชาการแก่สังคม

3.00

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

 

   6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-

2.00

-

2.00

พอใช้

 

   7. การบริหารและการจัดการ

-

2.33

2.00

2.17

ดี

 

   9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

2.50

3.00

2.67

ดีมาก

 

รวม

3.00

2.63

2.67

2.69

ดีมาก

 

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

 

รายงานผลการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2550

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ
สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

รวม

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

 

I

P

O

 

 

 

   1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

-

1.00

1.00

1.00

ยังไม่ได้คุณภาพ

 

   2. การเรียนการสอน

2.33

2.00

3.00

2.22

ดี

 

   3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

-

2.00

-

2.00

พอใช้

 

   4. การวิจัย

3.00

2.00

3.00

2.50

ดี

 

   5. การบริการวิชาการแก่สังคม

3.00

2.00

1.67

2.00

พอใช้

 

   6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-

2.00

-

2.00

พอใช้

 

   7. การบริหารและการจัดการ

2.00

1.80

2.33

2.00

พอใช้

 

   8. การเงินและงบประมาณ

-

2.50

-

2.50

ดี

 

   9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

2.00

3.00

2.33

ดี

 

รวม

2.50

1.95

2.20

2.11

ดี

 

ผลการประเมิน

ดี

พอใช้

ดี

 

4.51-5.00       ผลการประเมิน ดีมาก
3.51-4.50       ผลการประเมิน ดี 
2.51-3.50       ผลการประเมิน พอใช้
1.51-2.50       ผลการประเมิน ควรปรับปรุง
1.00-1.50       ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง

 

รายงานผลการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2549

 การประเมินตนเองในปีการศึกษา 2549 พบว่า มีค่าคะแนนในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐาน

ค่าคะแนนรายมาตรฐาน

ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต

2.63

พอใช้

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

4.00

ดี

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

3.75

ดี

มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.00

ดี

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมาตรฐานที่ 1-4

3.44

พอใช้

มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

4.60

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

4.50

ดี

มาตรฐานที่ 7 ด้านระบบการประกันคุณภาพ

5.00

ดีมาก

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมาตรฐานที่ 1-7

3.91

ดี

 

 

 

 

 

4.51-5.00       ผลการประเมิน ดีมาก
3.51-4.50       ผลการประเมิน ดี 
2.51-3.50       ผลการประเมิน พอใช้
1.51-2.50       ผลการประเมิน ควรปรับปรุง
1.00-1.50       ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง