แหล่งข้อมูลค้นคว้าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • กระทรวงมหาดไทย :
  > ข้อมูลการปกครองส่วนท้องถิ่น
  > มาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น
  > กองทุนหมู่บ้าน
  > 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
 • กรมการปกครอง :
  > ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
  > สถิติประชากร
  > ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ(ผู้ว่า CEO)
 • สำนักงบประมาณ :
  > การบริหารงบประมาณ
  > การจัดทำงบประมาณ
  > ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2547
 • สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) :
  > การแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
  > คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
  > พระราชบัญญัติ และประกาศคณะกรรมการ ฯ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน :
  > พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  > นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(พ.ศ 2543-2546)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :
  > กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจที่ควรรู้
  > กฎจราจรเบื้องต้น
  > สถิติเพลิงไหม้ในเขตกรุงเทพฯ
  > หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ :
  > ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
  > ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม
  > ข้อมูลสถิติจากการสรุปผลรายงานวิเคราะห์
 • รัฐสภา :
  > สภาผู้แทนราษฎร
  > วุฒิสภา
  > โครงสร้างและอำนาจหน้าที่วุฒิสภาไทย
 • EUROPA :
  > European Union Document
  > The EU at a glance
  > Activities of the EU
 • ASIA :
  > Research
  > Publications & Report
 • IIAS :
  > IIAS Annual Reports
  > IIAS-CLARA Working Papers Series