แหล่งข้อมูลค้นคว้าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
  แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านงบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบการเงิน  ผลการดำเนินงาน ของบริษัทต่าง ๆ  รวมไปถึงรายงานประจำปีและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม :
  แนะนำเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ส่งเสริมและให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมให้คำแนะนำในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่
 • ตลาดซื้อขายสินค้าไทย :
  ตลาดซื้อขายสินค้าแยกเป็นรายผลิตภัณฑ์  เช่น  ผลิตผลทางการเกษตร  เครื่องแต่งกายสิ่งทอและแฟชั่น  หนังสือวีดีโอและดนตรี  คอมพิวเตอร์และอะไหล่  เป็นต้น
 • เอ็กซิมเวิร์ล :
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออก  ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลกับผู้ส่งออกและนำเข้าทั่วโลก  รายงานการแสดงศูนย์กลางข้อมูลของงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องไปทั่วโลก
 • กรมการค้าต่างประเทศ :
  เป็นแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ  การค้าชายแดน  สถิติและสถานการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  รวมไปถึงมาตรการทางการค้าต่าง ๆ เช่น สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ WTO  มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
 • บีโอไอ :
  แหล่งข้อมูลการทำธุรกิจ  ให้ข้อมูลการทำธุรกิจในประเทศไทย  เช่น  การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย  ต้นทุนการทำธุรกิจ  การจดทะเบียน  การจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย  รวมถึงข้อมูลสถิติการให้การส่งเสริมการลงทุน
 • สถิติการจดทะเบียนธุรกิจ  กระทรวงพาณิชย์ :
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ  ข่าวสารและความเคลื่อนไหวทางการค้า  สถิติการค้าทั้งในและต่างประเทศ  และข้อมูลการพาณิชย์ต่าง ๆ
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย – ญี่ปุ่น) หรือ สส.ท :
  จัดหลักสูตรการสัมมนา  ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการ  เป็นแหล่งวารสารเทคโนโลยี