ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต -
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 540,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 520,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต -