ปฎิทินวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฎิทินวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษารหัสปีการศึกษาสุดท้าย  รหัสนำหน้า 56 เข้าภาค 2/2556 และรหัสนำหน้า 57

รหัส

นักศึกษา

ภาคการศึกษาที่เข้าเรียน

วันที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่คณบดีอนุมัติให้

56

ภาค 2/2556

17  ธันวาคม 2561

(วันปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561)

ไม่เกินวันที่ 8  ธันวาคม 25561

 

57

ภาคฤดูร้อน/2556  และภาค 1/2557

5  สิงหาคม 2562

(วันปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/ 2561)

ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

57

ภาค 2/2557

16  ธันวาคม 2562

(วันปิดภาคการศึกษา ภาค 1/ 2562)

ไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2562

 

ภาคการศึกษา  

1/2561

2/2561

  ลงทะเบียนและชำระเงิน   

9-11 ส.ค.61

10-12 ม.ค.62

  จองหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ไม่เกินวันที่

25 ส.ค. 61

2 ก.พ.62

สำหรับนักศึกษา ที่จะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

    ยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บศท.03) พร้อมส่งเล่มให้สาขาวิชา   ไม่เกินวันที่

15 ก.ย. 61

2 มี.ค.62

    ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์    ไม่เกินวันที่

12 ต.ค. 61

23 มี.ค.62

แก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งภายในระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือตามที่คณะกรรมการมีมติระบุระยะเวลาไว้

สำหรับนักศึกษาที่ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว   และลงทะเบียนความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

 

      สำเนาเอกสารลงทะเบียนและขอรับใบประเมินความก้าวหน้า   ไม่เกินวันที่

20  ต.ค. 61

6 เม.ย.62

    

     ส่งใบประเมินความก้าวหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้วให้สาขาวิชา   ไม่เกินวันที่

27 ต.ค. 61

20 เม.ย.62

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้ว   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ พร้อมขอสอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์

 

    ยื่นสอบปิดเล่ม (บศท.03) พร้อมส่งเล่มให้สาขาวิชา   ไม่เกินวันที่

10 พ.ย. 61

11 พ.ค.62

 

    ดำเนินการสอบปิดเล่ม   ไม่เกินวันที่

24 พ.ย. 61

29  มิ.ย.62

 

    ส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่คณบดีรับรองแล้ว  ภายในวันที่

8  ธ.ค. 61

20 ก.ค. 62