ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561
 
ภาค 1
ภาค 2
ภาคฤดูร้อน
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18 สิงหาคม 2561
 
 
 ลงทะเบียนและชำระเงิน ทุกระดับ (ระดับป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก)
9 – 11 สิงหาคม 2561
3 – 8 มกราคม 2562
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562
 เปิดภาคการศึกษา
 
 
 
 เริ่มเรียน - ปริญญาโท ภาคค่ำ
14 สิงหาคม 2561
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคพิเศษ / ปริญญาเอก
18 สิงหาคม 2561
12  มกราคม 2562
8  มิถุนายน 2562
 ลงทะเบียนล่าช้าทุกระดับ
16 – 18 สิงหาคม 2561
10 – 12 มกราคม 2562
6 – 8  มิถุนายน 2562
 ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน - ทุกระดับ
23 – 25  สิงหาคม 2561
17 – 19 มกราคม 2562
13 – 15 มิถุนายน 2562
 การสอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน) และ (ปากเปล่า)
ตามที่หลักสูตรกำหนด
 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ติด W
17 พฤศจิกายน 2561
12 เมษายน 2562
20 กรกฎาคม 2562
 การเรียนวันสุดท้าย - ปริญญาโท ภาคค่ำ
1 ธันวาคม 2561
27 เมษายน 2562
27 กรกฎาคม 2562

                              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคเสาร์-อาทิตย์ และ ปริญญาเอก   

2 ธันวาคม 2561
28 เมษายน 2562
27 กรกฎาคม 2562
 การสอบปลายภาค
3 – 16 ธันวาคม 2561
29 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2562
30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562
 ปิดภาคการศึกษา
17 ธันวาคม 2561
13 พฤษภาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
 หยุดพักผ่อน (มหาวิทยาลัยปิดทำการ)
25 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562

21 – 28  พฤษภาคม 2562  

 
 ประกาศผลสอบปลายภาค 
15 มกราคม 2562
4 มิถุนายน 2562
20 สิงหาคม 2562
 หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้