ปฎิทินวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

ปฎิทินวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษารหัสปีการศึกษาสุดท้าย  รหัสนำหน้า 55 เข้าภาค 2/2555 และรหัสนำหน้า 56

รหัส

นักศึกษา

ภาคการศึกษาที่เข้าเรียน

วันที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่คณบดีอนุมัติให้

55

ภาค 2/2555

18  ธันวาคม 2560

(วันปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)

ไม่เกินวันที่ 8  ธันวาคม 25560

 

56

ภาคฤดูร้อน/2555  และภาค 1/2556

6  สิงหาคม 2561

(วันปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/ 2560)

ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

56

ภาค 2/2556

18  ธันวาคม 2561

(วันปิดภาคการศึกษา ภาค 1/ 2561)

ไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2561

 

ภาคการศึกษา  

1/2560

2/2560

  ลงทะเบียนและชำระเงิน   

9-11 ส.ค.60

5-6 และ 9 ม.ค.61

  จองหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ไม่เกินวันที่

26 ส.ค. 60

31 ม.ค.61

สำหรับนักศึกษา ที่จะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

    ยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บศท.03) พร้อมส่งเล่มให้สาขาวิชา   ไม่เกินวันที่

16 ก.ย. 60

28 ก.พ.61

    ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์    ไม่เกินวันที่

14 ต.ค. 60

24 มี.ค.61

แก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งภายในระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือตามที่คณะกรรมการมีมติระบุระยะเวลาไว้

สำหรับนักศึกษาที่ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว   และลงทะเบียนความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

 

      สำเนาเอกสารลงทะเบียนและขอรับใบประเมินความก้าวหน้า   ไม่เกินวันที่

21  ต.ค. 60

7 เม.ย.61

    

     ส่งใบประเมินความก้าวหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้วให้สาขาวิชา   ไม่เกินวันที่

28 ต.ค. 60

21 เม.ย.61

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้ว   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ พร้อมขอสอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์

 

    ยื่นสอบปิดเล่ม (บศท.03) พร้อมส่งเล่มให้สาขาวิชา   ไม่เกินวันที่

11 พ.ย. 60

12 พ.ค.61

 

    ดำเนินการสอบปิดเล่ม   ไม่เกินวันที่

25 พ.ย. 60

30  มิ.ย.61

 

    ส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่คณบดีรับรองแล้ว  ภายในวันที่

9  ธ.ค. 60

21 ก.ค. 61