ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560
 
ภาค 1
ภาค 2
ภาคฤดูร้อน
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
19 สิงหาคม 2560
 
 
 ลงทะเบียนและชำระเงิน ทุกระดับ (ระดับป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก)
9 – 11 สิงหาคม 2560
5 – 6 และ 9 มกราคม 2561
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
 เปิดภาคการศึกษา
 
 
 
 เริ่มเรียน - ปริญญาโท ภาคค่ำ
15 สิงหาคม 2560
8 มกราคม 2561
4  มิถุนายน 2561
              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคพิเศษ / ปริญญาเอก
19 สิงหาคม 2560
13  มกราคม 2561
9  มิถุนายน 2561
 ลงทะเบียนล่าช้าทุกระดับ
17 – 19 สิงหาคม 2560
11 – 13 มกราคม 2561
7 – 9  มิถุนายน 2561
 ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน - ทุกระดับ
24 – 26  สิงหาคม 2560
18 – 20 มกราคม 2561
14 – 16 มิถุนายน 2561
 การสอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน) และ (ปากเปล่า)
ตามที่หลักสูตรกำหนด
 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ติด W
18 พฤศจิกายน 2560
12 เมษายน 2561
14 กรกฎาคม 2561
 การเรียนวันสุดท้าย - ปริญญาโท ภาคค่ำ
2 ธันวาคม 2560
28 เมษายน 2561
27 กรกฎาคม 2561

                              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคเสาร์-อาทิตย์ และ ปริญญาเอก   

3 ธันวาคม 2560
29 เมษายน 2561
29 กรกฎาคม 2561
 การสอบปลายภาค
4 – 17 ธันวาคม 2560
30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561
31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561
 ปิดภาคการศึกษา
18 ธันวาคม 2560
14 พฤษภาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
 หยุดพักผ่อน (มหาวิทยาลัยปิดทำการ)
23 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

19 – 29  พฤษภาคม 2561 

 
 ประกาศผลสอบปลายภาค 17 มกราคม 2560
16 มกราคม 2561
12 มิถุนายน 2561
21 สิงหาคม 2561
 หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้