โครงการสัมมนา เรื่อง “การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก : แนวทาง ปัญหา และทางแก้”

หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักดีว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนแล้วก็ตาม การทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องหน้าที่และบทบาทระเบียบปฏิบัติข้อกำหนดต่าง ๆ ของการจัดทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ด้านการวิจัย ย่อมจะทำให้อาจารย์สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดสัมมนาในเรื่องนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างอาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ อันจะทำให้มาตรฐานการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
2. เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้แนวทางการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ
3. เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 30 คน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน 25 คน

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 7201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย
คลิกเพื่อดู รายละเอียดทั้งหมด

รายการข่าวทั้งหมด