การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 570 สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Environment)
3(3-0-12)
BA 571 การค้าระหว่างประเทศ
(International Trade)
3(3-0-12)
BA 572 การเงินระหว่างประเทศ
(International Finance)
3(3-0-12)
BA 573 การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing )
3(3-0-12)
BA 574 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
3(3-0-12)