การจัดการการตลาด

กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 530 พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior)
3(3-0-12)
BA 532 การส่งเสริมการตลาด
(Marketing Promotion )
3(3-0-12)
BA 535 การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing )
3(3-0-12)
BA 536 สัมมนาการจัดการทางการตลาด
(Seminar in Marketing Management)
3(3-0-12)
BA 537  การจัดการวัตถุดิบและการกระจายสินค้า
(Supply Chain Management)
3(3-0-12)