ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน
M.B.A. (ASEAN Business)

คุณรู้หรือไม่ว่า

 • ในปี 2558 การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และต่างประเทศ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
 • อาเซียนจะเป็นตลาดเดียว
 • สินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน  และแรงงานฝีมือ จะมีการไหลเวียนเคลื่อนย้ายไปมา อย่างเสรี (free flow)
 • อัตราภาษี 0%
 • GDP ของเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ต่อ GDP โลก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 9.7% ในปี 2541 มาอยู่ที่ 16.3% ในปี 2552
 • นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการต่างๆ ได้ร้อยละ 70
 • ความต้องการด้านการค้าของ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : ACE) จะมีผลบังคับใช้เป็นทางการในปี ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ.2558
 • “Hub of ASEAN” ในประเทศมียุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด เนื่องจากอยู่ตรงศูนย์กลางของอาเซียน
 • ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 28,346 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank Institute : ADBI)
 • จะลงทุนทำธุรกิจอะไรดีสำหรับตลาดอาเซียน
 • สินค้าเกษตรของประเทศไทยยังดีอยู่ไหม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร ตลาดแรงงานต้องปรับตัวอย่างไร ตลาดเงิน ตลาดทุนมีอนาคตไปในทิศทางใด???

คุณพร้อมแล้วหรือยัง ?

      ความร่วมมือทางการค้าในระดับภูมิภาคจะกลายเป็นเรื่องที่คุณต้องทราบ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน “แนวคิดในการบริหารจัดการใหม่” ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการจากประเทศในประเทศเป็นการผลิตข้ามประเทศ ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการทำธุรกิจโดยต้องแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาค และที่สำคัญคือต้องรีบจัดทำ “แผนธุรกิจใหม่” เพื่อรองรับกับโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น  ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะทำให้คุณเป็นนักธุรกิจที่พร้อมสำหรับธุรกิจอาเซียน “พร้อมรุก พร้อมรับ อย่างมั่นใจ” กับหลักสูตรที่ทันสมัยที่สุด “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน M.B.A. (ASEAN Business)” • ไม่พบข่าว