อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ มาลี

ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขารัฐประสาสนศาสตร์ (การบริหารงานบุคคล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master's in Public Management (MPM) University of Birmingham ประเทศอังกฤษ
 • Ph.D.Econ.(Management-Public Sector) London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน  รับผิดชอบงานนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.
 • 2550-2552 หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 4 โครงการ คือ  1.โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์ โดยการนำบูรณาการหลักการจัดการความรู้และการจัดการทุนมนุษย์ เพื่อสร้าง Knowledge Hub on Human Capital Management  2.โครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการนำแนวแนวความคิดเรื่องการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ (Employee Relations) เข้ามาสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 3.โครงการพัฒนาระบบการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Succession Plan) 4.โครงการพัฒนาความเชื่อถือไว้วางใจสาธารณะ (Public Trust)
 • 2547-2550 รับผิดชอบงานนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเป็นผู้ริเริ่มและผู้จัดการโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 • 2540-2545 ผู้ประกาศและผู้ผลิตรายการ (News and Current Affairs) วิทยุบีบีซี BBC World Service กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • 2534-2538 หัวหน้าการบุคคลโรงงาน บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (สระบุรี) เครือซีเมนต์ไทย

ประสบการณ์การสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอนวิชา "การวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายทางการศึกษา" หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ (ปีการศึกษา 2548 และ 2549)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอนวิชา "การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ" หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ (ปีการศึกษา 2549)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สอนวิชา "การจัดการทรัพยากรมนุษย์" หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (ปีการศึกษา 2549)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สอนวิชา "การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ" หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ

เป็นผู้บรรยายรับเชิญ (Guest lecturer) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

การเป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (บางส่วน)

 • เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ให้กับหลายส่วนราชการ เช่น กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
 • เป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้กับหลายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขจังหวัดนครพนม สาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลมะการักษ์ และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • เป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้กับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งเป็นวิทยากรเรื่องการบริหารความเสี่ยงในหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • เป็นวิทยากรเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความขัแย้งให้กับบริษัทวิทยุการบิน จำกัด

หัวข้อการบรรยาย/วิทยากรให้หน่วยงานราชการและสถานศึกษา

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
 • การพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล/ทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
 • การประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard) และแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การบริหารภาครัฐยุคใหม่ New Public Management
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
 • KPIs และการถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติ
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารกำลังคนของส่วนราชการ
 • การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

 • Malee, Surapong. (2005). "Performance Management in ASEAN Public Services: Driving Government Performance through Strategic HRM." in Compendium of Human Resources in ASEAN Civil Service System,Office of the Civil Service Commission, Bangkok: Physics Centre Press Limited Partnership.
 • Malee, Surapong. (2004). Managing Civil Service Reform in Thailand, 1980-1999: Analytic Narratives, Ph.D. thesis, London School of Economics and Political Science.
 • Malee, Surapong. (2003). "Routine Reform and Capacity Building: Civil Service Policy Change in Thailand 1991-1992" International Public Management Journal, Volume 6,Number 3.
 • Malee,S.(1997). Theoretical Frameworks for Public Sector Management Reform: An Overview.In Z.Sevic & Wright (eds.).Transition in Central and Eastern Europe II, Belgrad: YASF Cultural Centre,pp.140-146
 • สุรพงษ์ มาลี.(2546,มี.ค.-ก.ย.). "เมื่อลุงแซมทุบระบบราชการ:การปูทางเพื่อสร้างผู้ประกอบการในภาครัฐ." วารสารข้าราชการ,ปีที่ 48, ฉบับที่ 2.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2546,ก.ค.-ส.ค.). "หรือจะเป็นไดโนเสาร์อีกตัว:การบริหารทุนมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้."วารสารข้าราชการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2546,พ.ย.-ธ.ค.). "การแปลงสินทรัพย์ (มนุษย์) เป็นทุน (มนุษย์) กับการบริหารองคืความรู้:ข้อควรพิจารณาสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2548, ม.ค.-ก.พ.). "การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2547). "ทุนมนุษย์กับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management and HR Scorecard)." สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงาบุคคล สำนักงาน ก.พ.โรงพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2548). "สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Competencies and Professional Standards)." สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงาบุคคล สำนักงาน ก.พ.โรงพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2548,มี.ค.-เม.ย.). "การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)." จุลสารข่าวนักบริหาร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2549, ม.ค.-ก.พ.) "ส่องกระจกชะโงกดูเงา: การเทียบเคียงมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2549,มี.ค.-เม.ย.). "Human Capital Journey: เส้นทางที่ยังสับสนสู่บทบาทใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2549,มี.ค.-เม.ย.). "คุยเรื่องเมืองลดช่อง:เหลียวมองการบริหารคน (1) การสืบทอดตำแหน่ง VS ทายาทอสูรย์หรือผีปอบ." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2549,พ.ค.-มิ.ย.). "Hollywood Model of Business: การจัดองค์กรและการบริหารสไตล์ฮอลลีวูด." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2549,พ.ค.-มิ.ย.). "คุยเรื่องเมืองลดช่อง: เหลียวมองการบริหารคน (2) Work Life Harmony: คุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐในสิงคโปร์." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2549,พ.ย.-ธ.ค.). "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2549,พ.ย.-ธ.ค.). "ย้อนอดีต...ก่อนที่จะไปไกลเกิน:พลิกปูมประวัติ "สมรรถนะ"." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2550,ม.ค.-ก.พ.). "สองด้านของเหรียญธรรมาภิบาล:ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1.
 • สุรพงษ์ มาลี. (2550,มี.ค.-เม.ย.). "ข้าราชการไทยจะเป็น Knoeledge Workers ได้ไหม? แนวคิดในการสร้าง "ข้าราชการมืออาชีพ" ตามระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่." วารสารข้าราชการ, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2.

งานบริหารวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาการิเคราะห์นโยบายการศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานินพธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตด้านการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้จัดรายการวิทยุ "รายการเช้าทันโลก" ทางสถานีวิทยุ อสมท.FM 96.5 คลื่นความคิด