พลเอก ดร.จารุภทร เรืองสุวรรณ

 

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วท.บ. โรงเรียนนายร้อยพรุจุลจอมเกล้า
 • ปริญญาโท M.P.A. Eastern Kentucky University
 • ปริญญาเอก Ph.D.Government Claremont Graduate University
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
 • ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2546 กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ที่ว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการบริหารหารรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการสร้างงานในชนบท
 • ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานการตลาดโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศทำเนียบรัฐบาล:เป็นผู้ริเริ่มโครงการการลงทุนในต่างประเทศของนักธุรกิจไทย
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี-รัฐบาล ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
 • ผู้พิพากษาศาลทหารกรุงเทพมหานคร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโททางทหารด้าน Peace and conflict Management ระหว่างโรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทยกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพแห่งสหประชาชาติ
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยผู้ริเริ่มโครงการร่วมกับกรมการกำลังสำรองทหารบก
 • รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า:เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
 • หัวหน้าศูนย์อำนวยการร่วม 105 กองบัญชาการทหารสูงสุด:เป็นผู้ริเริ่มจัดทำแผนแม่บทพัฒนาหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนทั้ง 583 หมู่บ้าน
 • ฝ่ายเสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเรือเอกประวัฒน์ กฤษณะจันทร์)
 • อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า:ได้เป็นผู้ร่วมปรับปรุงปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง