รายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

 รายวิชาหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย

1.วิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) ไม่นับหน่วยกิต

PA 501 ภาษาอังกฤษ                                                                        0(3-0-12)

           English

PA 502 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                0(3-0-12)

           Introduction to Computer

(สำหรับนักศึกษาที่ขาดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และความเข้าใจในภาษาอังกฤษ หรือไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในวิชาดังกล่าว)

2.วิชาบังคับทุกสาขาวิชาเอก (Required Courses)

PA 550 การจัดการภาครัฐ                                                                   0(3-0-12)

           Public Management

PA 551 องค์การสมัยใหม่และการจัดการ                                                  0(3-0-12)

           Modern Organization and Management

PA 552 ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย                                       0(3-0-12)

           Thai Economic, Social and Political Systems

PA 553 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                 0(3-0-12)

           Public Policy and Strategic Planning

PA 554 การจัดการการเงินและการคลังภาครัฐ                                           0(3-0-12)

           Public Monetary and Fiscal Management

PA 555 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                                         0(3-0-12)

           Strategic Human Resources Management

PA 556 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                 0(3-0-12)

           Management Information Systems

PA 557 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                         0(3-0-12)

           Research Methodology in Public Administration

PA 558 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                            0(3-0-12)

           Strategic Management

3.รายวิชาในสาขาวิชาเอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                 

    (Human Resource Management Major)

PA 560 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                       0(3-0-12)

           Human Resources Development

PA 561 บุคลากรสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน                                    0(3-0-12)

           Employee Relations and Compensation Administration

PA 562 การประเมินบุคคล                                                                 0(3-0-12)

           Personnel Appraisal

PA 563 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                        0(3-0-12)

           Workshop on Human Resources Management

4.รายวิชาในสาขาวิชาเอก การจัดการโครงการ (Project Management Major)

PA 570 การนำนโยบายไปปฏิบัติ                                                        0(3-0-12)

           Policy Implementation

PA 571 การวิเคราะห์และการจัดการโครงการ                                          0(3-0-12)

           Project Analysis and Manegement

PA 572 การติดตามและการประเมินผลโครงการ                                       0(3-0-12)

           Project Monitoring and Evaluation

PA 573 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการโครงการ                                0(3-0-12)

           Workshop on Project Manegement

5.วิชาในสาขาวิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ยังไม่เปิดสอน)

    (Public and Private Management Major)

PA 580 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                                               0(3-0-12)

     Public and Private Management

PA 581 การจัดการการเงินและการบัญชีเอการจัดการ                                 0(3-0-12)

      Financial Management and Managerial Accounting

PA 582 การจัดการการตลาด                                                              0(3-0-12)

      Marketing Management

PA 583 การจัดการการปฏิบัติการ                                                         0(3-0-12)

       Operation Management

6.PA 720 การศึกษาตามแนวแนะ (แผน ข.)                                            3 หน่วยกิต

        Directed Studies

7.PA 710 วิทยานิพนธ์ (แผน ก.)                                                      12 หน่วยกิต

        Thesis

 

 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.dpu.ac.th/graduate/ ค่ะ