คำอธิบายรายวิชา เลือกเสรี (กฎหมายมหาชน)


LW 620 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 2 : Advanced Constitutional Law and Political institution 2
เกณฑ์และทฤษฎีที่ใช้ในการจัดกลุ่มระบบการเมืองของประเทศโลกที่สาม ลักษณะเด่นของระบบการเมืองประเทศโลกที่สาม ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมในประเทศโลกที่สามและความจริงในระบบการเมือง รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศโลกที่สามในทวีปต่างๆ คือ ทวีปเอเชีย อาฟริกา อเมริกาใต้โดยเน้นรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญของประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการทางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมือง ในความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองทั้งหลายในระบบนั้นๆ

The course covers the rule and theory used in classifying the group of political system of the third world countries, the distinction of political system in the third world countries, Constitutionalism in the third world countries, the reality in the political system and the Constitution and political institution of the third world countries in the various continents i.e. Asian, African and South America continent with an emphasis on the Constitution and political institution of countries in the region similar to Thailand, especially the Constitution of countries in Asian group. The course also studies the history and evolution of the Constitution and political institution, any factors having influence on such political system, the function and the process of Constitution and politic in the relationship between all political institutions in such system.

LW 621 กฎหมายปกครองชั้นสูง 2 : Advanced Administrative Law 2
ศึกษาหลักพื้นฐานในทางกฎหมาย สารบัญญัติ ทฤษฎีนิติกรรมทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมาย สัญญาทางปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานหลักพื้นฐานในกิจกรรมของฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ

The course will study the fundamental principle in law, the substantive law, the theory, the juristic act in administration, the principle of legal justification, the contract in administration and the liability of administrative body and officer including the fundamental principle in the affair of administrative body and public service.

LW 622 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ : Organic Law
ศึกษาที่มา ปัญหาและความจำเป็น รวมทั้งสถานะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยเปรียบเทียบแนความคิดของฝรั่งเศสกับแนวความคิดของประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรประเทศอื่นๆ รวมทั้งของประเทศไทย หลักการพื้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูยสำคัญๆ เช่น กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการรัฐสภา ฯลฯ

The course will study the background, problem and necessity including status of organic law by comparing with the concept of France and countries using written Constitution including Thailand. The course will also study the basic principle of organic law such as the law concerning political party, the electoral law, law concerning procedure of judicial commission, Constitution, law concerning fiscal inspection and law concerning parliament inspector.

LW 623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน : Advanced Problems in Public Law
ศึกษาปัญหาต่างๆ ว่าด้วยการควบคุมการกระทำของฝ่ายปกครอง การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ปัญหาการควบคุมบทบัญญัติของกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ แนวความคิดและการให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมหาชน และปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดหัวข้อเฉพาะในการศึกษา

The course will study any problems related to the control of administrative action, the control of discretion of administrative authorities by judicial organization, the problem on the control of the provision of law not to conflict with Constitution, the theory concept and the protection of right and liberty of public and the particular problem involving with Public Law. The subject for studying in this course shall be determined by the instructor.

LW 624 กฎหมายเกี่ยวกับทะเล : Law of The Sea
ศึกษาประวัติและแนวความคิดอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1985 เปรียบเทียบกับอนุสัญญาของสหประชาชาติวาด้วยกฎหมายทะเล ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการของแนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล หลักกฎหมายทะเลปัจจุบันของโลก เขตทะเลที่กำหนดส่วนแบ่งทรัพยากรธรรมชาติอันอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐชายฝั่ง และส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เน้นกฎหมายภายในของประเทศไทย และปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทะเล

The course will study the background and concept of Convention governing the Law of The Sea of 1968 by comparing with Convention of United Nations governing the Law of The Sea. This course will also study the background and concept related to the Law of The Sea, the current principle of the Law of The Sea in the world, the sea territory stipulating the separation of natural resource under the sovereignty of coast state and co-owner of human in the part of inheritance property, the international cooperation with an emphasis on the domestic law of Thailand and problems related to natural resource in the sea.

LW 625 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป : European Union Law
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสหภาพยุโรป การจัดองค์การและการดำเนินการขององค์กรต่างๆ ศึกษาถึงสนธิสัญญาจัดตั้งรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อบังคับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก รูปแบบ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมือง บทบาทในเวทีการค้าโลก กฎระเบียบที่มีผลกระทบทางการเมืองและการค้าต่อประเทศและกลุ่มภูมิภาคอื่นของโลก ตลอดจนการระงับกรณีพิพาททางการค้าระหว่างกัน

This course will study the background and evolution of European Union, the arrangement and operation of any organizations. This course will also study the statutory treaty including any agreement executed to enforce the relationship between the member state, the form of cooperation in economic and politic, the role in world trade organization, the rule and regulation impacting on politic and trade of any other countries and regions including the settlement of trade disputes.

LW 626 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส : French Administrative Law
ศึกษาพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสและการจัดโครงสร้างทางการปกครองในฝรั่งเศส นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส หลักพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโครงสร้างและการจัดระเบียบทางศาลของศาลปกครอง โดยเฉพาะสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการแบ่งแยกเขตอำนาจศาลปกครองและศาลยุติธรรม วิธีพิจารณาคดีปกครอง อำนาจและโครงสร้างของศาลระงับความขัดแย้ง ลักษณะและประเภทของคดีปกครอง หลักในการควบคุมการกระทำทางปกครอง หลักพื้นฐานในทางกฎหมายปกครองศาลบัญญัติ ทฤษฎีและรูปแบบนิติกรรมทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมาย สัญญาทางปกครองความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานหรือร่วมกันทั้งสองฝ่าย หลักพื้นฐานในการกระทำของฝ่ายปกครอง ทฤษฎีบริการสาธารณะ

The course will study the fundamental of Constitution and evolution of French Administrative Law, the system of French Administrative Law and the structure of administration in France, the juristic acts under French public law, the fundamental principle in the process of justice administration, the structure and arrangement in court of administrative court, especially state council. The course will also study the general rule in separation of jurisdiction of administrative court and justice court, the trial procedure of administrative case, the power and structure of settlement court, the nature and type of administrative case, the principle in control of administrative case, the principle in control of administrative actions, the fundamental principle in administrative law stipulated by court, the theory and form of administrative juristic acts, the principle of legal justification, the administration and the officer or both of them, the fundamental principle in any administrative actions and the theory of public service.

LW 627 กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา: English and American Administrative Law
ศึกษาหลักพื้นฐานในการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม (Judical review of administrative action) คณะกรรมการที่มีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (statutory ribunals) หลักในการควบคุมการกระทำการปกครองโดยศาล กล่าวคือ การควบคุมการดุลยพินิจ โดยหลักต่างๆ อันประกอบด้วยหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) และทางเยียวยา (remedies) ประเภทต่างๆหลักพื้นฐานในทางกฎหมายปกครองที่สำคัญ กล่าวคือ กฎหมายลำดับรองของฝ่ายบริหาร (subordinate legislation) และการควบคุมความรับผิดทางสัญญาและละเมิดของแผ่นดินและข้าราชการ หลักพื้นฐานบางอย่างในการกระทำของฝ่ายปกครอง

This course will study the fundamental principle of the judicial review of administrative action, the statutory tribunals, the principle of the judicial review of administrative action, i.e. the principle of discretionary review consisting of the natural justice and remedies, the fundamental principle of essential liabilities and the tort of state and government officials as well as some fundamental principle of administrative actions.

LW 628 สัมมนาปัญหากฎหมายปกครอง : Seminar in Administrative Law
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : LW 540 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
หรือ LW 626 กฎมหายปกครองฝรั่งเศส
หรือ LW 627 กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ศึกษาด้วยการสัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่องทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตามที่เกิดขึ้นในกฎหมายปกครองไทยและต่างประเทศ

Prerequisite:    LW 540 Theories and Principles of Public Law

                and     LW 626 French Administrative Law

                and     LW 627 English and American Administrative Law

                This seminar discusses the method of seminar in some particular problems in both theory and practice causing from Thai administrative law and foreign administrative law.


LW 629 สัมมนาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ : Seminar in Constitutional Law
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : LW 540 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
และ LW 541 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 1
และ LW 620 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงปละสถาบันการเมือง 2
ศึกษาถึงปัญหาเฉพาะเรื่องทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกิดจากการใช้รัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Prerequisite:  LW 540 Theories and Principle of Public Law

                and   LW 541 Advanced Constitutional Law and Political Institution

                and   LW 620 Advanced Constitutional Law and Political Institution 2

                This seminar discusses some particular problems on both theory and practice arising from the application of Thai Constitution and any related law.


LW 630 กฎหมายปกครองเยอรมัน : German Administrative Law
ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายปกครองและสภาพของกฎหมายปกครองเยอรมัน หลักกฎหมายปกครองและการใช้กฎหมายปกครอง ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ การจัดโครงสร้างการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดโครงสร้างการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การควบคุมการกระทำทางปกครอง

This course will study the history of administrative law and the situation of German Administrative Law, the principle of administrative law and the application of administrative law, the theory of administrative action, the legal principle related to the liability of state, the structural arrangement of administrative and government official and the review of administrative action.


LW 631 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง : Advanced Administrative Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองที่มีลักษณะพิเศษในระบบไต่สวน การนั่งพิจารณาและการจัดองค์คณะผู้พิพากษา ผู้พิจารณาคดี ระบบพิจารณาแบบสองชั้นตลอดจนสาระสำคัญของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง
This course will study the trial procedure of administrative case with the special nature in inquiry system, the trial and the quorum of judge, judge, two tier of procedural system as well as the material content of the procedural system in administrative case.


LW 632 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง : Advanced Electoral and Parliamentary Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและต่างประเทศ การเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา ระบบการเลือกตั้งประเภทต่างๆ กฎหมายการเลือกตั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทยและต่างประเทศในการจัดทำกฎหมาย การควบคุมฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และอำนาจหน้าที่อื่น ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไทยและต่างประเทศกลไกและการจัดองค์กรของรัฐสภา
The course will study the evolution and form of Thai and foreign parliament, the accession to the position of member of the House of Representative, types of the electoral system, the Electoral Law in Thailand and foreign countries, the 41 items of powers and duties of Thai and foreign parliament in execution of law, the control of administrative power, judicial power and any other powers and duties as well as the Article of the Meeting of Thai and foreign parliament including the mechanism and the arrangement of parliamentary organization.


LW 633 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ : Constitutional Cases
ศึกษาเปรียบเทียบสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญในยุโรป สหรัฐอเมริกาและไทย ตลอดจนคดีทางรัฐธรรมนูญในประเทศเหล่านี้

This course will study and compare the decision-making institution of constitutional case in Europe, United States of America and Thailand as well as the constitutional case of such countries.