ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จุดมุ่งหมายและนโยบายของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการสึกษานำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรม รวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์