ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
สาขาการการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปณิธานสาขา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถการเป็นผู้นำ
มีสมรรถนะการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มั่นใจ นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา และมีทักษะกระบวนการวิจัย

 

  • ไม่พบข่าวในระบบ