วิทยานิพนธ์

 

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ (ปริญาเอก)

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้

วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อ

นายดุษฎี นิลดำ
หัวข้อ "ความผูกพันต่อตราสินค้าของผู้บริโภค"

นางสาวกุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง
หัวข้อ "ธรรมนิเทศในยุคดิจิตอล"

นางสาวสุรัตนสวดี คงปั้น
หัวข้อ "การสื่อสารความตาย"

นางสาวสุชบา วสุนันต์
หัวข้อ "ความสามารถทางการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาจิตอาสาในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นจั่น
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย"

นางอุไร ไชยเสน
หัวข้อ "พัฒนาการอุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศในเรื่องเล่าของละครโทรทัศน์ไทย"

นายกฤษณะ เชื้อชัยนาท
หัวข้อ "ปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ผ่านเครือข่ายสังคมในการสร้างอัตลักษณ์ของกองเชียร์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก"

นางกฤติกาพร มลาสานต์
หัวข้อ "แนวโน้มและการปรับตัวของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทยส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อความอยู่รอด
ในยุคดิจิตอล"

นายสมศักดิ์ คล้ายสังข์
หัวข้อ "การเปรียบเทียบวาทกรรมของภาพแฟชั่นในนิตยสารยุดก่อนและหลังกำเนิดนิตรสารแฟชั่นในประเทศไทย"

นายอนุสรณ์ พงษ์ไพบูลย์
หัวข้อ "การเข้ารหัสของผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายและการถอดรหัสของผู้มองภาพถ่าย ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน"

พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ อ่องรุ่งเรือง
หัวข้อ "การบริหารข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อมวลชน

น.ส.ปิยาภรณ์ พงศ์ศาสตร์
หัวข้อ "เครือข่ายการสื่อสารของผู้สูงอายุ กับบทบาทการถ่ายทอดคุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในหมู่บ้านอีสานตอนกลาง"

นางญาณิศา จันทร์เส็ง
หัวข้อ "การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำศาสนาคริสต์ในสังคมไทย ความสามารถทางด้านการสื่อสารความน่าเชื่อถือ
ของผู้นำและบุคลิกลักษณะของผู้นำศาสนาคริสต์แบบผู้รับใช้"

น.ส.กนิษฐา เทพสุด
หัวข้อ " การพึ่งพาสื่อและข่าวสารด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและช่องว่างทางดิจิทัล"

นางวัชรี หิรัญพันธุ์
หัวข้อ

นายบัญยง พูลทรัพย์
หัวข้อ

นางวรางคณา นิยมทรัพย์
หัวข้อ

นางกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
หัวข้อ


การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เปิดเล่ม)

นางสาวเหมือนฝัน ไม่สูญผล
หัวข้อ "การสื่อสารสุขภาพผ่านการเเพทย์แผนไทยร่วมสมัย ที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยยุคใหม่"

างสาวมนัสนันท พจน์จิรากูล
หัวข้อ "การสร้างแบรนด์ประเทศไทยโดยใช้สินค้าวัฒนธรรมผ่านจิตวิญญาณ"

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
หัวข้อ " อัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ภายใต้บริบทการสื่อสารวัฒนธรรมและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ"


การสัมมนาประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (สัมมนาฯ)

นายบวรสรรค์ เจี่ยดำรง
หัวข้อ "การสื่อสารในการน้อมนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สู่โลกตตรภาวะ"
นางสาวจิราพร ขุนศรี
หัวข้อ "การสื่อสารกับการปรับเปลี่ยน และการต่อรองอัตลักษณ์เพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่น:ศึกษากรณีสื่อพื้น บ้านเพลงซอในล้านนา"

นางสาวกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
หัวข้อ "การสื่อสารและทุนทางสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook ) กับคุณภาพชิวิตในโลกแห่งความจริง"

การสอบวิทยานิพนธ์ (ปิดเล่ม)

ดุษฎีนิพนธ์

ผศ.ดร.ณัฐฏชาหน่อทอง
การครองสิทธิ์ข้ามสื่อในประเทศไทยในยุคสื่อหลอมรวม

ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก
โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร
รางวัลชมเชย  วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สาขาภาษาและการสื่อสาร  เรื่อง “มายากล กับมายาคติในสังคมไทย”

จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร

ผศ.จุไรรัตน์ทองคำชื่นวิวัฒน์
การสร้างภาพตัวแทนครอบครัวในละครโทรทัศน์

พ.ท. ดร.ดวงกมล เทวพิทักษ์
การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย

ดร.อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์
การสื่อสารเรื่องผู้หญิงบนพื้นที่สาธารณะผ่านโลกไซเบอร์สเปซ

ว่าที่ ร.ต. ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ
รางวัลชมเชย   วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สาขาภาษาและการสื่อสาร  เรื่อง “อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ” 
รางวัลบทความดีเด่น  จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ”  
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย”

ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
หัวข้อ "เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร"

ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาศาสตร์  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง" 

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาค เอกชน