หลักสูตร DBA ภาษาไทย เชิญฟังอภิปราย

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (DBA ภาษาไทย) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ฟังอภิปรายฟรี

เรื่อง ”Event study อีกแบบฉบับหนึ่งของงานวิจัย : ท่านรู้จักแล้วหรือยัง ?”

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย Event study


- ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผู้อภิปราย
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
และอาจารย์พิเศษหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (DBA) ภาคภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช ผู้อภิปราย

เลขานุการภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และอาจารย์พิเศษหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (DBA) ภาคภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ผศ.ดร.โอม หุวะนันทน์ ผู้ดำเนินการอภิปราย
ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (DBA) ภาคภาษาไทยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น. สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (DBA) ภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-9547300 ต่อ 435

 

รายการข่าวทั้งหมด