ปฏิทินการศึกษา

 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
ภาค 1
ภาค 2
ภาคฤดูร้อน
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
20 สิงหาคม 2559
 
 
 ลงทะเบียนและชำระเงิน ทุกระดับ (ระดับป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก)
10 - 11 และ 13 สิงหาคม 2559
6 - 7 และ 10 มกราคม 2560
2 - 3 มิถุนายน 2560
 เปิดภาคการศึกษา
 
 
 
 เริ่มเรียน - ปริญญาโท ภาคค่ำ
15 สิงหาคม 2559
9 มกราคม 2560
5 มิถุนายน 2560
              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคพิเศษ / ปริญญาเอก
20 สิงหาคม 2559
14 มกราคม 2560
10 มิถุนายน 2560
 ลงทะเบียนล่าช้าทุกระดับ
18 - 20 สิงหาคม 2559
12 - 14 มกราคม 2560
8 - 10 มิถุนายน 2560
 ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน - ทุกระดับ
25 - 27 สิงหาคม 2559
19 - 21 มกราคม 2560
15 - 17 มิถุนายน 2560
 การสอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน) และ (ปากเปล่า)
ตามที่หลักสูตรกำหนด
 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ติด W
19 พฤศจิกายน 2559
22 เมษายน 2560
22 กรกฎาคม 2560
 การเรียนวันสุดท้าย - ปริญญาโท ภาคค่ำ
3 ธันวาคม 2559
6 พฤษภาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560

                              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคเสาร์-อาทิตย์ และ ปริญญาเอก   

4 ธันวาคม 2559
7 พฤษภาคม 2560
30 กรกฎาคม 2560
 การสอบปลายภาค
6 - 18 ธันวาคม 2559
8 - 21 พฤษภาคม 2560
31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
 ปิดภาคการศึกษา
19 ธันวาคม 2559
22 พฤษภาคม 2560
7 สิงหาคม 2560
 หยุดพักผ่อน (มหาวิทยาลัยปิดทำการ)
24 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560
(7 วันทำการ)

8, 11 - 12 เมษายน และ 27,

30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 (7 วันทำการ)
 
 ประกาศผลสอบปลายภาค 17 มกราคม 2560
27 พฤษภาคม 2559
13 มิถุนายน 2560
22 สิงหาคม 2560
 หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้