สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี ปริญญาโทและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยมีสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการและการดำเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชาและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาไทย) ที่เปิดสอน มีดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1
 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
16
 หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
7
 หลักสูตร

ปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้นำความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ  ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีจำนวนกว่า 8,000 คน