สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี ปริญญาโทและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยมีสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการและการดำเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชาและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ภาษาไทย) ที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
3
 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
15
 หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
8
 หลักสูตร

ปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้นำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ  ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีจำนวนกว่า 8,000 คน