ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี ปริญญาโทและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับและดูแลหลักสูตรต่าง ๆ ขณะนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ได้ทำการเปิดสอนแล้ว 17 หลักสูตร ปริญญาเอก 4 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร

      ปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้นำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ  ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีจำนวนกว่า 5,000 คน

ปรัชญา :
แหล่งรวมปัญญา พัฒนาธุรกิจ มวลบัณฑิตสร้างชาติ

วิสัยทัศน์ :
โดดเด่น ก้าวไกล เป็นบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ :

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูงและมีคุณธรรม
  2. เพื่อเสริมสร้างงานวิจัย และความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์
  4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. เพื่อบริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส
  6. เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นกันเองกับทุกคน
  • อยู่ระหว่างดำเนินการ