การชำระหนี้ กยศ.

การกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ต้องเสียดอกเบี้ยหรือไม่ ?

เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยเริ่มคิดหลังจากนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

 

ต้องชำระหนี้ให้หมดภายในกี่ปี ?

ต้องชำระให้หมดภายใน 15 ปี เริ่มชำระหนี้หลังจากจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี 

 

ตัวอย่าง ตารางการผ่อนชำระหนี้

             ถ้านักศึกษาเรียนจบในปีการศึกษา 2559 (เริ่มเรียนปี 2556 - 2559) โดยกู้เงินจากกองทุนฯ ทั้งสิ้น 100,000 บาท สำเร็จการศึกษาได้ปริญญาบัตรเบิกทางสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ หลังจากนั้น 2 ปี คือวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ท่านต้องเริ่มชำระหนี้และชำระหนี้ให้หมดภายใน 15 ปี โดยนักศึกษาจะชำระเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ ตามตาราง ดังนี้

ปีที่

ชำระ

ผ่อนชำระ

เงินต้น

ร้อยละ / ปี

ชำระเป็นรายปี

ชำระเป็นรายเดือน

เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

( โดยประมาณ )

เดือนละ

เงินต้น

ดอกเบี้ยเงินต้นรวมดอกเบี้ย

เงินต้น

คงเหลือ

1

1.50

1,500

-

1,500

98,500

208

2

2.50

2,500

985

3,485

96,000

290

3

3.00

3,000

960

3,960

93,000

329

4

3.50

3,500

930

4,430

89,500

368

5

4.00

4,000

895

4,893

85,500

407

6

4.50

4,500

855

5,355

81,000

445

7

5.00

5,000

810

5,810

76,000

482

8

6.00

6,000

760

6,760

70,000

561

9

7.00

7,000

700

7,700

63,000

639

10

8.00

8,000

630

8,630

55,000

716

11

9.00

9,000

550

9,550

46,000

792

12

10.00

10,000

460

10,460

36,000

868

13

11.00

11,000

360

11,360

25,000

942

14

12.00

12,000

250

12,250

13,000

1,016

15

13.00

13,000

130

13,130

-

1,089

 

รวม

100,000

9,275

109,275

 

 

 

สรุป

                  เงินกู้ 100,000 บาท ผ่อนชำระแบบสบาย ๆ ชำระหมดภายใน 15 ปี เสียดอกเบี้ยทั้งสิ้นเพียง 9,275 บาท หรือ นักศึกษาจะ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลย ถ้าชำระหนี้จำนวน 100,00 บาท ให้หมด ก่อน 5 กรกฎาคม 2562