คุณสมบัติผู้ขอกู้ กยศ. นักศึกษาปัจจุบัน

 • เป็นผู้กู้กยศ.ต่อเนื่องและต้องไม่เคยกู้ กรอ.
 • รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 • ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ
 • ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคเรียน หรือ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อ 1 ปีการศึกษา

  มีสิทธิ์กู้ยืมในวงเงินเท่าไร ?

  กู้ได้ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ดังนี้

   กองทุน กยศ. ให้กู้เงินแยกเป็น 2 ส่วน คือ

            1. กู้เป็นค่าเล่าเรียน (คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ)

  จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่เกินวงเงินกู้ที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย

            2. กู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เดือนละ 2,200 หรือปีละ 26,400 บาท

  ถ้าต้องการลงเรียน ภาคเรียนที่ 3 (summer) โดยไม่มีในหลักสูตร จะกู้ได้หรือไม่ ?

  กู้ไม่ได้ ถ้าไม่มีในโครงสร้างหลักสูตร ต้องชำระเงินเอง แต่ ถ้ามีในโครงสร้างหลักสูตร สามารถกู้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินที่กู้รวมแล้วทั้งปีต้องไม่เกินวงเงินตามโครงสร้างหลักสูตร
  สมมุติว่า วงเงินทั้งปี ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ 50,000 บาท ลงทะเบียน ภาค 1  25,000 บาท และ ภาค 2   20,000 บาท  เท่ากับวงเงินเหลือที่สามารถลงเรียน summer ได้ 5,000 บาท ทั้งนี้ในโครงสร้างหลักสูตรต้องระบุว่า นศ.มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 หรือ summer ด้วย 

  นักศึกษามีสิทธิ์กู้ได้กี่ปี ?

  ระดับ อุดมศึกษา กู้ได้ 4 ปี ตามหลักสูตร(ไม่เคยกู้ระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับปริญญาตรี หรือระดับ ปวส.) และกู้ได้ 2 ปี (จบและกู้จาก ปวส. 2 ปีแล้ว)

  ถ้ากู้ครบตามหลักสูตรแล้วยังไม่จบ กู้ได้อีกหรือไม่ ?

   ถ้า นักศึกษาเรียนและกู้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่จบ และมี GPA ไม่ต่ำกว่า 1.75 มีสิทธิ์ขอกู้ได้ เรียกว่า "กู้เกินหลักสูตร" ซื่งต้องทำเรื่องอนุมัติเป็นราย ๆ ไป