คุณสมบัติผู้ขอกู้ กรอ. นักศึกษาใหม่

 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • อายุต้องไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม (ปีที่สมัครเรียนและสมัครกู้)
 • ไม่เคยกู้ กยศ. มาก่อน หรือ ต้องเป็นผู้กู้ กรอ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
 • ไม่จำกัดรายได้ผู้ปกครอง
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 • ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ
 • ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน
 • ไม่กำหนดผลการเรียน
 • เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม (ยกเว้นนักศึกษาที่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ลาออกสมัครเข้าปี 1 ใหม่ต้องทำ 36 ชั่วโมง)
 • เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สาขา ดังนี้

  คณะ

  1. คณะศิลปศาสตร์

               - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
               - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ​

            2. คณะนิเทศศาสตร์

                - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

            3. คณะศิลปกรรมศาสตร์

                - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
                - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
                - สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

            4. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

                - สาขาวิชาการโรงแรม
                - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

            วิทยาลัย

            1.วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

                - การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

            2.วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ

                - โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

                 - ธุรกิจระหว่างประเทศ

 • หลักสูตรการบัญชี

                  - การบัญชียุคดิจิทัล

               3. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)

                   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                   - วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

                   - เทคโนโลยีสารสนเทศ

·               4. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน(CADT)

                    - ธุรกิจการบิน

จำนวนเงินที่กู้ได้
1. กู้เป็น ค่าเล่าเรียน
จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่เกินวงเงินที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
2. กู้เป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
กู้ได้เดือนละ 2,200 บาท (รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)

ถ้าต้องการลงเรียน ภาคเรียนที่ 3 (summer) โดยไม่มีในหลักสูตร จะกู้ได้หรือไม่ ?

กู้ไม่ได้ ถ้าไม่มีในโครงสร้างหลักสูตร ต้องชำระเงินเอง แต่ ถ้ามีในโครงสร้างหลักสูตร สามารถกู้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินที่กู้รวมแล้วทั้งปีต้องไม่เกินวงเงินตามโครงสร้างหลักสูตร
สมมุติว่า วงเงินทั้งปี ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ 50,000 บาท ลงทะเบียน ภาค 1  25,000 บาท และ ภาค 2   20,000 บาท  เท่ากับวงเงินเหลือที่สามารถลงเรียน summer ได้ 5,000 บาท ทั้งนี้ในโครงสร้างหลักสูตรต้องระบุว่า นศ.มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 หรือ summer ด้วย 

นักศึกษามีสิทธิ์กู้ได้กี่ปี ?

ระดับ อุดมศึกษา กู้ได้ 4 ปี ตามหลักสูตร(ไม่เคยกู้ระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับปริญญาตรี หรือระดับ ปวส.) และกู้ได้ 2 ปี (จบและกู้จาก ปวส. 2 ปีแล้ว)

ถ้ากู้ครบตามหลักสูตรแล้วยังไม่จบ กู้ได้อีกหรือไม่ ?

กู้ไม่ได้