คุณสมบัติผู้ขอกู้ กรอ. นักศึกษาปัจจุบัน

  • เป็นต้องผู้กู้ กรอ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม หรือที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ไม่เคยกู้ กยศ.
  • ไม่จำกัดรายได้ผู้ปกครอง
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
  • ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ
  • ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม อย่างน้อยภาคเรียนละ 18 ชั่วโมง หรืออย่างน้อยปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง
  • เข้าศึกษาใน 11 คณะ  28 สาขา ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปาทาน
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คณะการบัญชี
- สาขาการบัญชี

คณะศิลปศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- ภาษาจีนธุรกิจ
- ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า
- วิชาวิศวกรรม อุตสาหการ
- วิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
- วิชาวิศวกรรม ดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
- วิชาวิศวกรรม จัดการโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ ( ยกเว้นรหัส 59 )
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
- วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- วิชาการออกแบบแฟชั่น

คณะวิทยาศาสตร์
- เทคโนโลยีการอาหาร ( ยกเว้น รหัส 59 )
- บูรณาการสุขภาพและความงาม ( ยกเว้น รหัส 59 )

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
- ธุรกิจการบิน (เลขทะเบียน 58 เป็นต้นไป)

คณะวิทยาลัยนานาชาติ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- การจัดการการท่องเที่ยว

คณะวิทยาลัยนานาชาติจีน
- การจัดการการท่องเที่ยว

จำนวนเงินที่กู้ได้
1. กู้เป็น ค่าเล่าเรียน
จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่เกินวงเงินที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
2. กู้เป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
กู้ได้เดือนละ 2,200 บาท (รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)

ถ้าต้องการลงเรียน ภาคเรียนที่ 3 (summer) โดยไม่มีในหลักสูตร จะกู้ได้หรือไม่ ?

กู้ไม่ได้ ถ้าไม่มีในโครงสร้างหลักสูตร ต้องชำระเงินเอง แต่ ถ้ามีในโครงสร้างหลักสูตร สามารถกู้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินที่กู้รวมแล้วทั้งปีต้องไม่เกินวงเงินตามโครงสร้างหลักสูตร
สมมุติว่า วงเงินทั้งปี ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ 50,000 บาท ลงทะเบียน ภาค 1  25,000 บาท และ ภาค 2   20,000 บาท  เท่ากับวงเงินเหลือที่สามารถลงเรียน summer ได้ 5,000 บาท ทั้งนี้ในโครงสร้างหลักสูตรต้องระบุว่า นศ.มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 หรือ summer ด้วย 

นักศึกษามีสิทธิ์กู้ได้กี่ปี ?

ระดับ อุดมศึกษา กู้ได้ 4 ปี ตามหลักสูตร(ไม่เคยกู้ระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับปริญญาตรี หรือระดับ ปวส.) และกู้ได้ 2 ปี (จบและกู้จาก ปวส. 2 ปีแล้ว)

ถ้ากู้ครบตามหลักสูตรแล้วยังไม่จบ กู้ได้อีกหรือไม่ ?

กู้ไม่ได้