หลักเกณฑ์การชำระหนี้ กรอ.

                   เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน สำเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา และมีรายได้ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ต่อเดือน หรือ 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาท)
ต่อปี มีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้คืนกองทุนในอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้ 

                   เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนมีรายได้ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ในการชำระหนี้งวดแรก
ให้ชำระเฉพาะเงินต้น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ในปีถัดไป

                   ในการชำระหนี้งวดต่อๆ ไป ให้ชำระหนี้เงินต้น พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กองทุน ภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคม โดยการคิดดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ของเงินต้นที่เหลือ
หลังจากชำระหนี้งวดแรกแล้ว

                    และ ให้ถือว่าวันที่ 5 กรกฏาคมเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้นับวันเปิดทำการถัดไปเป็นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้

                   เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว ผู้รับทุน
การศึกษาแบบต้องใช้คืนไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้กองทุนทราบถึงจำนวนเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้รับในรอบปี ปฏิทินที่ผ่านมา ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยให้เริ่มแจ้งครั้งแรก
ในเดือนมีนาคมในปีถัดจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา

                   หากไม่แจ้งจำนวนเงินรายได้ให้กองทุนทราบ ให้ถือว่าผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเป็นผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดใน ปีที่ไม่ได้แจ้งนั้น และมีหน้าที่ต้องคืนเงินกองทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมดต่อไป