ปริญญาโท

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท(สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่)

 1. ทุนเรียนดี
 2. ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • 2.1 ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2.2 ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน
  • 2.3 ทุนข้าราชการในราชสำนัก
 3. ทุนความสามารถพิเศษ
  • ทุนนักกีฬาดีเด่น
  • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คณะ/สาขาวิชา ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท(สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

 • ทุนนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์

 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์