ปริญญาตรีนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี(สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป)

 1. ทุนเรียนดี
 2. ทุนเสริมโอกาส
 3. ทุนความสามารถพิเศษ
 4. ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 5. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รายละเอียดการสมัคร และ การสอบชิงทุนการศึกษา

 • ทุนประเภทเรียนดี

ทุนเรียนดี (พิจารณาจาก ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละชั้นปี แต่ไม่ต่ำกว่า 3.50) ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนได้ที่ www.dpu.ac.th/fund และ board หน้าห้องฝ่ายทุนการศึกษา

 • ทุนเสริมโอกาส และทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

คลิกที่นี่เพื่อDownload ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.) และแนบเอกสาร ยื่นขอสมัครทุน ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา กับคุณสายฝน ทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. ประมาณเดือน สิงหาคม 2559

***ใบสมัครขอทุนเสริมโอกาส และทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่นต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีประจำคณะ***

เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรนักศึกษา1 ชุด
 • ใบโครงสร้างหลักสูตร1 ชุด
 • รูปถ่าย(สวมชุดนักศึกษา)2 รูป
 • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี(สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

 1. กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ครูช่วยศิษย์
 2. ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์