รายละเอียดโครงการ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกวดคำขวัญ

หลักการและเหตุผล
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและประเทศชาติในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงจัดให้มีการประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงานและการลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน โดยที่จะให้บุคลากร นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการส่งประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในครั้งนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง บุคลากร นักศึกษาในการอนุรักษ์พลังงาน
รูปแบบการจัด
จัดประกวดคำขวัญสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในหัวข้อ การประหยัดพลังงานและการลดภาวะโลกร้อน
รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  1. เนื้อหาของคำขวัญที่สื่อถึงการรณรงค์การประหยัดพลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อนร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  2. ข้อความของคำขวัญต้องกระชับ สื่อความหมายชัดเจน ไม่ควรมีความยาวมากเกินไป
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัล
คำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน
  • รางวัลที่ 1 เงินสด 3,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท
วันส่งผลงาน
      ส่งผลงานผ่านทาง Web Site ของมหาวิทยาลัยหรือส่งเป็นเอกสารมายัง ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ภายในวันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2552
คณะกรรมการตัดสินและลิขสิทธิ์
      ประกอบด้วยคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยคัดเลือกคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดให้เหลือเพียง 5 คำขวัญและจะใช้วิธีการโหวตให้คะแนนจากทาง Web Site ของมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 1- 14 สิงหาคม 2552 คำขวัญที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นสิ้นสุดและคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน
วันประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลวันที่ 17 สิงหาคม ทางWeb Site ของมหาวิทยาลัยและมอบรางวัลวันที่ 18 สิงหาคม 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณทนงศักดิ์ ศิริยงค์ โทร. 446