นศ. ที่ได้รับ จดหมาย แจ้งกำหนดระยะเวลาให้ชำระเงินกู้ยืม ดังมีข้อความตามประกาศนี้ .. ไม่ต้องดำเนินการ ใดๆ ค่ะ