นศ.กองทุน กยศ.(รหัส 51) ที่ไม่ได้เข้าร่วม โครงการอบรม นศ.กองทุน กยศ.ดังรายชื่อ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

นักศึกษากองทุน กยศ. (รหัส 51) ที่ไม่ได้เข้าร่วม โครงการอบรม นศ.กองทุน กยศ. ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2551 (ดังรายชื่อ) จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ค้นหาข้อมูล ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก เว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th)
1.1 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงินกองทุนรัฐบาล
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ e-studentloan
1.3 หลักเกณฑ์การชำระหนี้
2. สรุปข้อมูลตามรายละเอียด (ข้อ 1) เป็นรายงานลงในกระดาษ A4 หน้า - หลัง จำนวน 1 แผ่น (เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง)
3. นำรายงานมาส่งที่ ฝ่ายทุนการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 2

" ถ้าท่านไม่ปฏิบัติ ดังกล่าวขั้นต้น ท่านจะหมดสิทธิ์กู้กองทุน กยศ. ในภาคเรียนที่ 2/2551 ในฐานะเป็น นศ.กองทุน กยศ."


รายชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วม โครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันที่ 26 -28 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์

 

 

คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511010006 น.ส.ศิริพร บ่อทอง
2 511010030 นายศิริชัย ส่งน้อย
3 511010038 น.ส.ประภัสรา สมพงษ์อินทร์
4 511010070 นายภานุพงศ์ เสือนาค
5 511010089 น.ส.วริศราภรณ์ ศรีปัทมปิยพงศ์
6 511010108 นายวิชัย จึงถาวรรณ
7 511010109 นายพงศกร เทียนศศิธร
8 511010110 นายวัชระ พิศาล
9 511013001 น.ส.ศันสนีย์ คุ้มรักษ์
10 511020010 นายประกาศิต วิทยาบำรุง
11 511020012 น.ส.อนุศรา เพชรเพ็ง
12 511020037 น.ส.พรพิมล งะดิน
13 511020042 น.ส.อรวรรณ กะเดช
14 511020063 น.ส.ปนัดดา เผยศิริ
15 511020066 น.ส.สุกัญญา ศรีเพชร
16 511020067 น.ส.สรารัตน์ อนันตการณ์ชัย
17 511020068 น.ส.สุรีรัตน์ พลอยสุข
18 511020069 น.ส.สุรีภรณ์ พลอยสุข
19 511020071 น.ส.ปรียานุช ชูคง
20 511023001 นายจักรพันธุ์ ฉัตรประกายรุ้ง
21 511023002 นายศุภวิชญ ช่วยชู
22 511023004 น.ส.ทิพวรรณ ทองสุข
23 511030011 นายณรงค์ฤทธิ์ เทพาคุ้ม
24 511030012 นายธาดา จงอนุรักษ์
25 511030023 น.ส.เพชรรัตน์ เชื้อเพราะ
26 511030027 นายชนันท์ เรืองรัตนวงศ์
27 511030046 น.ส.พรหมสุดา บรรจงลิขิต
28 511030061 น.ส.พัชราภรณ์ ทองเจิม
29 511030062 น.ส.นันทลักษณ์ พรโสภากุล
30 511030068 น.ส.สิริพร ยงค์ประดิษฐ์
31 511030078 นายณัฐนนท์ ทองสถิตย์
32 511030091 นายเอกลักษณ์ พรหมศร
33 511030095 นายสหรรษ จงโชตินนท์
34 511030100 น.ส.พรนิภา วันเพ็ญ
35 511030108 น.ส.ณัฐนันท์ แซ่หรือ
36 511030113 น.ส.ซาร่า นพจรูญ
37 511030144 นายชวลิต ตู้เพชร
38 511030158 น.ส.รัชนี ชื้อสกุล
39 511030169 นายนัฐพล อ่อนศรี
40 511030171 น.ส.ขนิษฐา โอฬารสิวานนท์
41 511030182 น.ส.พรรณวิภา ทองอยู่คง
42 511040012 น.ส.ปิยะนุช เพ็งสุขศรี
43 511040048 น.ส.พรพิมล ตันนารัตน์
44 511040070 นายชนาเทพ พ่อค้า
45 511040107 นายวรวัฒน์ ขาวปลอด
46 511040111 น.ส.ฤทัยรัตน์ บานบู่
47 511040164 น.ส.กาญจนา จันทร์ประโคน
48 511040187 น.ส.ณัฏฐธิดา ติมอนรัมย์
49 511040190 น.ส.สมฤดี แสนดี
50 511040193 นายปริญญา ชาติขยัน
51 511040194 นายธารินทร์ ธนารักเกียรติ์
52 511040208 น.ส.รักษิตา ณ พัทลุง
53 511040213 น.ส.สุวิมน พันสอน
54 511040214 น.ส.มุฑิตา หิรัญสุข
55 511040230 นายบริพัตร ดวงรัตใต้
56 511040234 น.ส.ผกาวัลย์ ดวงแก้ว
57 511040247 น.ส.พิมพ์ฎารา ปัถวี
58 511040287 นายปิยะ ศรีฟ้า
59 511040289 น.ส.วิภาวรรณ รุ่งเจริญ
60 511043001 นายจักรพงษ์ ฉัตรประกายรุ้ง
61 511050001 นายไกรสร แก้วสุวรรณ
62 511050002 น.ส.สุนิสา เอี่ยมภักดี
63 511050003 น.ส.วราภรณ์ งามสนอง
64 511060027 น.ส.จิตรกร แซ่เจี่ย
65 511060035 น.ส.สุดารัตน์ บุญตา
66 511060049 นายกฤษฎา กลมวงษ์
67 511060058 น.ส.ดวงกมล ทองเจริญ
68 511060072 น.ส.สุโรชา สมวงศ์
69 511060082 น.ส.ณัฏฐ์นรี เสียมไพรี
70 511060087 น.ส.ดวงกมล จงใจ
71 511060090 น.ส.พัลลภา ทองประมูล
72 511060104 น.ส.อรอนงค์ มีธรรม
73 511060119 น.ส.มณชกร รักษารัตน์
74 511060137 น.ส.ฐิตินันท์ ศรีบุญขำ
75 511060140 น.ส.ธัญญลักษณ์ ไกรทอง
76 511060148 นายคนัสนันท์ กระทง
77 511060153 นายวรพจน์ เจริญชอบ
78 511060157 น.ส.สุภารัตน์ สมบูรณ์
79 511060158 นายณัฐวุฒิ สายแวว
80 511060159 นายราษฎร์อุทิศ ยอดระบำ
81 511060160 น.ส.รัตณาภรณ์ ยอดคำ
82 511060169 น.ส.ลัดดาวัลย์ รัตนวรรณี
83 511060171 น.ส.ภิรัณญา ตาหล้า
84 511060177 น.ส.สุภราภรณ์ นุ่มเนียม
85 511060178 น.ส.สุรัตน์ สุขอิ่ม
86 511060180 นายภานุวัฒน์ ดาวังปา
87 511060182 น.ส.พิมพ์พรรณ ไชยศิริ
88 511060189 น.ส.วารุณี ธุมา
89 511060193 น.ส.กิ่งกาญจน์ พิมพ์กระจ่างพันธุ์
90 511060196 นายณัฐพัฒน์ ประทีปโชติ
91 511060197 น.ส.จีรภา ทองพิมล
92 511063001 นายพัทธดนย์ ปุยุด
93 511063002 น.ส.แอนนา ฉัตรประกายรุ้ง
94 511063005 นายศรายุธ คงคล้าย
95 511070020 นายอมเรศ โรจนศฤงคารกุล
96 511070023 น.ส.ฐิติมา มงคลชัย
97 511070043 นายสรายุทธ เชื้อตาแสง
98 511070051 นายอภิเดช เคียงกลาง
99 511070065 นายชัชวาลย์ พรหมปัญญา
100 511070069 นายกฤษณ์ขจร ประดับ
101 511070070 นายศุกลกฤต ฑีฆาวงค์
102 511070071 นายอนุสรณ์ ส้มแป้น
103 511070072 นายธีรติ หูเขียว
104 511070074 นายชัยวัฒน์ เพชรทอง
105 511070075 นายเกริกชัย ลิชนะเธียร
106 511070076 นายวิฒวัฒน์ โสดาล้วน
107 511070078 นายชัยพร ดีวุดวาด
108 512010002 น.ส.จิราภรณ์ เทียมเทศ
109 512030003 น.ส.สุพิน หลวงยศ
110 512040010 น.ส.นุชนารถ แก้วกระจาย
111 512040011 น.ส.ปริฉัตร ชื่นนิรันดร์
112 512043001 นายสุวิทย์ บัวเจริญ
113 513010001 น.ส.กนกวรรณ โพธิ์ศรี
114 513010004 น.ส.ปิยวรรณ เกลี้ยงสง
115 513010009 นายภานุวัฒน์ กิมซือ
116 513010011 น.ส.ชุติเมย์ คงดำ
117 513010012 นางสาวรพีพัฒน์ วิชะยะวงศ์
118 513010013 นางสาวสุรีรัตน์ ดงเลิศ
119 513020002 นางสาวลัดดาวัลย์ สายรัตน์
120 513020004 น.ส.อัจจิมา ผลประเสริฐ
121 513020005 น.ส.ธัสนีญาภรณ์ เทพสุรินทร์
122 513020008 นางสาวเพ็ญนภา กัณทะวงศ์
123 513020009 น.ส.อัญชนา บุระกรณ์
124 513020010 น.ส.ฐิติพร ถาวร
125 513020011 นายชณัฐมนทน์ รุ่งเรืองวงค์
126 513020012 นางสาวอรพรรณ ขานเพราะ
127 513020013 นางสาวลดา จั่นคำ
128 513020015 นางสาวปริศนา เรืองปราชญ์
129 513030005 น.ส.พรทิพย์ กุลบก
130 513030012 นางสาวขนิษฐา สุขปลั่ง
131 513030023 นางสาวทิพภักดิ์ ชูหาญ
132 513030036 น.ส.จิราวรรณ เพชรอย่างดี
133 513030038 นางสาวภัทรลภา มะสุวรรณ
134 513030047 นางสาวนาตยา ธรรมพืช
135 513030065 น.ส.นัทธมน จิตต์รักษ์
136 513030096 นางสาวชมัยพร ทองคลอด
137 513030105 นางสาวขณิดา สีดากุล
138 513030108 น.ส.มธุรส ทองใบ
139 513030109 นายสิทธิชัย ใจทาแก้ว
140 513030110 นายภูบดินทร์ กาญจนามงคลชัย
141 513030118 นายกิตติพัฒน์ เผ่าบ้านฝาง
142 513030122 น.ส.กษมา โพธิ์รัง
143 513030132 นางสาววันเพ็ญ ทองพันช่าง
144 513040013 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยแก้ว
145 513040027 น.ส.อธิชา หอมไม้
146 513040028 น.ส.จุรีรัตน์ เกตุแก้ว
147 513040029 น.ส.มิรันตี พรหมแก้ว
148 513040043 น.ส.สุชาดา สารเสนา
149 513040057 น.ส.เกษฎาภรณ์ หล่อนจำปา
150 513040059 นางสาววันวิสาข์ บุญชู
151 513040060 นางสาวเรณู ตรีพืชน์
152 513040067 นางสาวนาเซีย บาราม
153 513040083 นายวีระวัฒน์ อินถามาละ
154 513040097 นางสาวศิรินาถ กายแก้ว
155 513040099 นายศุภกิจ แก้วรัตนะ
156 513040103 นางสาวภัทรจิตรา สมเชื้อ
157 513040104 น.ส.ยุวดา คงหนู
158 513060005 นางสาวปิยะดา แก้วอารีย์
159 513060007 นางสาวนฤมล แก้วหนู
160 513060011 น.ส.อาทิตษา ชูปาน
161 513060017 นางสาวรัตนา ศรีมงคล
162 513060030 นางสาวศิวพร สารสุวรรณ
163 513060031 นายพิฆเนศ เรืองฤทธิ์
164 513070002 นายศิทา จำเนียรสุข
165 513070012 นายจริศักดิ์ สุวรรณกิจ
166 513070013 นายจุฑาโชติ คงรักษา
167 513070014 นายเจริญชัย สอนสอาด
168 513070036 นายพิชิตพล ผ่องทิพย์
169 513070041 น.ส.ธันยา สุริวงษ์
170 513070045 นายนฤพล ภูวนาถนรานุบาล
171 513070051 นายอรุณชัย วรรณา
172 514010002 น.ส.ไพลิน บุญเกิด
173 514020003 นายชานนท์ พงศ์วิมลเกศ
174 514020004 นางสาวลินดา พิมพ์จันทร์
175 514040007 นายชินเวช ประทีปะจิตติ
176 514040023 นายทรงพล ปิ่นประดับ
177 514040024 นายนิวัฒน์ กล่ำโภชน์
178 514070001 นายชาญณรงค์ สุริยะชน
179 514070002 นายปฏิวัติ วิธีสอน
180 514070003 นายประสิทธิ์ โมกไธสง
181 514070004 นายเกียรติศักดิ์ กล่อมกูล
     
คณะการบัญชี
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511160099 น.ส.วรัญญา กองแก้ว
2 511160121 นายชินาธิป เชื้อเมือง
3 511160129 น.ส.นาตยา โพธิ์เกตุ
4 511160130 น.ส.เยาวนุช แสนสุข
5 511160151 นายภาณุ ครั้งพิบูลย์
6 511160157 น.ส.ศิรินภา จันทร์รัศมี
7 511160165 น.ส.อริสา ณ นคร
8 511160173 น.ส.นริศศรา ไพเราะ
9 511160178 น.ส.เรวดี สมคิด
10 511160228 น.ส.ศศธร โสภา
11 511160283 นายพิสิษฐ์ ติวงศ์วัฒนา
12 511160286 น.ส.ชลลดา สว่างโชติ
13 511160295 น.ส.ปนัฎฐา กิตติศัพท์
14 511163002 น.ส.นภัสนันท์ อุเทนนาม
15 512160001 น.ส.วาสนา อ่อนละมูล
16 512160003 น.ส.วรรณฉัตร ทิวาวงษ์
17 513160062 น.ส.ขนิษฐา รัตนพันธ์
18 513160118 น.ส.มณฑิรา สมภพสิริกุล
19 513160124 นางสาวโบราณี เจริญผล
20 513160176 นางสาวสรัญญา สำราญศรี
21 513160178 น.ส.อรนิตย์ รองพล
22 513160233 นายอารักษ์ พันธ์สำโรง
23 513160252 น.ส.จริยา รักษากิจ
24 513160253 น.ส.อรทัย ชัยสวัสดิ์
25 513160260 นายทิฆัมพันธ์ ป่อซิ่ว
26 513160276 นางสาวเจนจิรา ผึ่งผาย
27 513160290 น.ส.ภวันตรี พันเทศ
28 514160027 น.ส.นลินญา โพธิ์ทอง
     
คณะเศรษฐศาสตร์
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511240013 น.ส.สุทธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์
     
คณะนิติศาสตร์
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511270001 นายรชานนท์ นาฬาพานิชย์
2 511270006 น.ส.อัจฉราพรรณ ทองมี
3 511270012 น.ส.สวณี ดินแดง
4 511270015 นายณัฐปิยะ ลิบลับ
5 511270027 น.ส.วาสนา สามารถกุล
6 511270030 น.ส.มาลินี ศิริศิลป์
7 511270036 น.ส.ฐิติพร สีสายทอง
8 511270037 น.ส.โชติยา เพ็ชรหนู
9 511270052 น.ส.วารีรัตน์ ศิวะนันทา
10 511270057 นายเตวิช จิตติวัฒนาธร
11 511270101 น.ส.ศิริพร ใจเชื้อ
12 511270109 นายอรรถพงศ์ ปลื้มฤทัย
13 511270120 นายภูริณัฐ นารถสุรินทร์
14 511270151 น.ส.อังคณา แอบู
15 511270188 นายทรงกลด ใบศรี
16 511270200 น.ส.กุลธิดา พรมมา
17 511270205 นายชุมพร เพ็ชรวงศ์
18 511270230 น.ส.ภรณ์ธิดา พันธุ์เขียน
19 511273001 นายศุภสิน วงษ์สามี
20 511273002 น.ส.อรุณี พิพัฒนสุขถาวร
     
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511350054 นายพิธี คลี่ฉายา
2 511350061 น.ส.ปรียานุช มั่นเมือง
3 511350063 น.ส.ดวงสุดา รองเดช
4 511350066 น.ส.สยุมพร ศรีคำดอกแค
5 511350067 น.ส.ทัศนีย์ สุบัน
6 511350071 น.ส.วลัยลักษณ์ ขจรบุญผาสุข
7 511350073 นายชัยวัตร เล่าทรัพย์
8 511350079 น.ส.กิตติมา สอนช่วง
9 511350080 น.ส.พุทธางกูร ทองก้อน
10 511350083 น.ส.สุชัญญา พบสุภาพ
11 511350084 น.ส.ภัฑรศยา รุ่งเรืองเกียรติ
12 511350104 น.ส.ดวงธิดา ธนาโรจน์
13 511350111 น.ส.รวิวรรณ ชุมภร
14 511350154 น.ส.ชลธิชา หงษ์ชัย
15 511350168 น.ส.วจี แมลงภู่
16 511350174 น.ส.อมรพรรณ แผลงปาน
17 511350221 นายสิทธิชัย ใจกว้าง
18 511353001 น.ส.น้ำทิพย์ แพรทอง
19 511360015 นายอนุรักษ์ สุขศรี
20 511360028 น.ส.ฆนภัค มั่นเจริญ
21 511360031 น.ส.รุจิรา ทองทัพ
22 511360047 น.ส.ปรียานุช กำเนิดรัตน์
23 511360052 น.ส.นิภาวรรณ มั่นคง
24 511363001 น.ส.นิยตา แสงทอง
25 511370052 นายพลวัฒน์ มัจฉาเกื้อ
26 511370056 น.ส.สุพัตรา คำสามารถ
27 511370070 น.ส.มนัสวี สายใจ
28 511370085 น.ส.ปาริฉัตร ไวทย์รุ่งโรจน์
29 511370094 น.ส.สิริรัตน์ โสบกระโทก
30 511370119 น.ส.มณฑิรา คำหลง
31 511370158 น.ส.จันทร์เพ็ญ อธิวัฒนชัย
32 511370207 น.ส.ทิมาพร เมืองแสน
33 511370214 น.ส.นันทวัน ทองรัตน์
34 511370239 นายสัมฤทธิ์ มากมาย
35 511370240 นายธีระวัฒน์ ศรีษะ
36 511370249 น.ส.อัมลิตา แซ่ลิ่ม
37 511370250 น.ส.ทิพากร เพชรมุณี
38 511370280 น.ส.อารยา ภัทรปรีชากุล
39 511370285 น.ส.อมรรัตน์ แก้ววิจิตร
40 511370287 นายภูริลาภ โทรทัศน์กุล
41 511370301 นายอภิวิชญ์ กีรติโชติ
42 511370304 นายสมบัติ ปุญสิริ
43 511370307 น.ส.ศราวัณย์ ดีพยุงไทย
44 511370317 น.ส.จุติพร ทากุ
45 511370318 น.ส.รักคณี แสนศรี
46 511370356 น.ส.หฤทัย ไชยมหาวัน
47 511370362 น.ส.จินตนา คงมีสุข
48 511370399 น.ส.ภัทรวดี พุกมาลี
49 511370401 น.ส.วาริช เพชรรักษ์
50 511370417 น.ส.สาวิณี ก้อนฤทธิ์
51 511370425 นายเพชรพงศ์ พลบาล
52 511370426 น.ส.วรรณิภา ต่ายแพ
53 511370433 น.ส.ดรุณี สัตตบงกช
54 511370434 น.ส.นัฐนรี ศรีชัย
55 511370436 น.ส.เนตรทราย ใจเผื่อแผ่
56 511370439 นายธวัชชัย หลงกูนัน
57 511370442 นายฌานนท์ ชาวนรินทร์
58 511373005 น.ส.อิสรนันท์ เฉียงขวา
59 511380002 น.ส.แพรวารินทร์ มะศรี
60 511380003 น.ส.ธาดารัตน์ ยุวาวุธ
61 511380005 นายวรพจน์ อรรถฉัตร์
62 511390001 น.ส.วิภาวรรณ จันทร์หอม
63 511390005 น.ส.วันวิสาข์ ทองปานดี
64 511440001 น.ส.จิตรลัดดา ศรียาภัย
65 511460001 นายเอกประสิทธิ์ ธรรมเจริญ
66 511460002 นายสุวรรณ พิมพ์ประสิทธิ์
67 511460015 นายเกรียงไกร จิตราช
68 511460020 น.ส.ลลิตา ทองทรัพย์
69 511460022 นายสถาพร พันเขียว
70 511460024 นายนัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน
71 511460025 นายศุภเกียรติ อาจหาญ
72 511460031 นายสมบูรณ์ รักภูมิ
73 511460033 น.ส.ธนาภรณ์ ทีสุกะ
74 511460035 น.ส.ปวีณา เชื้อลาว
75 511460037 นายกิตติศักดิ์ วังอ่อน
76 511460038 นายกฤษดา แสงงาม
77 511460041 น.ส.กรณ์แก้ว ธัมมะปิติกุล
78 511460042 น.ส.สุพรรษา เพชรกำเหนิด
79 511460043 นายศุภฤกษ์ ทองรัตน์
80 511460049 นายกิดาการ ข้องนอก
81 511460050 นายสุทธิพร บุญมี
82 511460051 น.ส.พรรณวรินทร์ สกุลเพ็ชร
83 511460054 น.ส.บุณฑริกา ชูรักษา
84 511460058 นายยุทธพงศ์ จันทร
85 511460061 น.ส.แพรวพรรณ วิหางหงษ์
86 511460063 น.ส.กรรณิการ์ สุวรรณกิจ
87 511460066 น.ส.ประภัสสร เพชรโชติ
88 511460067 นายทิวากร ทองนิล
89 511460069 นายศรายุทธ วิเชียรสาร
90 511460077 นายลาวีเซร์ สามะ
91 511460078 น.ส.เยาวลักษณ์ เมืองรมย์
92 511460079 น.ส.ธัญย์ชนก เหลืออรุณ
93 511460082 นายประวิทย์ มณีลาภ
94 512460002 น.ส.กิติยา ขุนยศ
95 512460003 น.ส.นารีรัตน์ ลีฟัก
96 512460009 นายอดุลย์ ยูโซ๊ะ
97 513370010 น.ส.เนติมา ศรียารันต์
98 513370021 นางสาววราภรณ์ พุ่มนิล
     
คณะนิเทศศาสตร์
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511520005 นายกษิดิ์เดช นิยม
2 511520010 นายอัศนีย์ สันติปาตี
3 511520037 นายชาญกฤษณ์ กฤตเลิศชาย
4 511520038 นายอุดม แสนใหม่
5 511520061 นายภาณุพงศ์ สุกแดง
6 511520064 นายมานะศักดิ์ ใจทน
7 511520066 นายดนุพล อินทริง
8 511520104 นายอัศวเดช สุขคุ้ม
9 511520121 น.ส.กุลธิดา โตเกษร
10 511520129 น.ส.มณฑญา ปานวุ่น
11 511520151 น.ส.จิตรนิภา แสงสว่าง
12 511520152 นายภิญโญ เหมือนสุวรรณ์
13 511520155 นายภาคภูมิ หนุนพระเดช
14 511520181 น.ส.ภัทราวดี หลินมา
15 511530002 นายธีระพล จิรัชฌานนท์
16 511530003 น.ส.เพ็ญจันทร์ เกิดโต
17 511530010 น.ส.พัชราภรณ์ อภัย
18 511530016 น.ส.ธารารัตน์ สิงห์ลี
19 511530018 น.ส.รัตนา มณฑานอก
20 511530029 น.ส.ภคกานต์ นิเวศเจริญไพศาล
21 511530045 น.ส.เจริญศรี เวียงไชย
22 511530059 น.ส.โสรญา โจทย์จันทร์
23 511530062 น.ส.อุมาภรณ์ ตียะพาณิชย์
24 511530065 น.ส.ผุสรัตน์ ไชยเนตร
25 511530071 น.ส.ธวัลรัตน์ บุญไปล่
26 511530088 นายธัญญะ พวงจันทร์
27 511530098 น.ส.นิระวัลย์ แก้วบุดตา
28 511530112 นายเศรษฐการ ทองเดช
29 511533003 น.ส.รัชฎา ภาคอินทรีย์
30 511533006 น.ส.อรวิภา แป้นโต
31 511533007 น.ส.ไพลิน จันทร์ประเสริฐ
32 511540009 น.ส.จิรนรี จันทรวัติ
33 511540014 น.ส.ประภัสสร จันทร
34 511540029 นายณัฐนนท์ ยอดเจริญ
35 511540039 น.ส.ฟามีน มูดอ
36 511540063 น.ส.กมลชนก เลอศักดิ์สกุล
37 511540064 น.ส.สุภาภรณ์ อยู่โดด
38 511540069 นายภัทณวิชญ์ ศศิธรรม
39 511540086 นายณัฐพล นินาราช
40 511543003 น.ส.โชติมา นวคุณากร
41 511550013 น.ส.อัสมาร์ ไชยมล
42 511550027 น.ส.วยุดี สามารถ
43 511550035 น.ส.สุรารักษ์ แป้นประหยัด
44 511550057 น.ส.รุ่งทิพย์ อารีเฉลิม
45 511550146 นายพงษ์พันธ์ แสงจันทร์ศรี
46 511550161 น.ส.อำภา แซ่อ้วง
47 511550162 นายกฤษนันท์ ใจวงค์
48 511550168 นายเฉลิมพล ทูลเกล้า
49 511550171 น.ส.กมลรัตน์ คุณากุลภักดี
50 511550174 น.ส.ภัคสุภางค์ โพธิ์โพ้น
51 511550179 นายสงกรานต์ พลกุล
52 511550180 น.ส.จุฬาลักษณ์ อ๋องยิ้ว
53 511550192 น.ส.สมลักษณ์ นิลมาศ
54 511550196 นายพีรพงษ์ ทองยิ้ม
55 511550197 น.ส.เบล บุญเฮง
56 511550198 น.ส.ชุติมา พรมดอนชาติ
57 511550201 นายเรวัตร ขุนณรงค์
58 511550207 นายสุเจตน์ สว่างยิ่ง
59 511550214 น.ส.พรประภา โพธิ์ศรี
60 511550217 น.ส.ธนิษฐา มัณมณี
61 511550221 น.ส.ชุดาพร เนืองนอง
62 511550222 นายราเชนทร์ บุญฉาย
63 511550231 นายชัยวัฒน์ นรินทร์รักษ์
64 511550232 นายรุ่งอรุณ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
65 511550236 นายวนสิทธิ์ ปุจฉาการ
66 511550240 นายวรุตม์ เรืองกิจการ
67 511550242 นายพงศ์พันธ์ เจริญวินัย
68 511550248 น.ส.พนิดา ศุภรัตน์
69 511550249 นายธนากร สีมาชัย
70 511550250 นายกิจพิพัฒน์ วงค์เงิน
71 511550254 นายอนุรักษ์ กล้าแข็ง
72 511550263 นายอานุภาพ สุขัคคานนท์
73 511550264 นายสุรสิทธิ์ ศรีเดช
74 511550268 นายสันติ เอี่ยมสะอาด
75 511550270 นายจิรายุส ฤกษ์พินัย
76 511550272 นายปฎิพล บุญธรรม
77 511550274 น.ส.น้ำทิพย์ ไวยวุฒิ
78 511550275 น.ส.เจนจิรา อับดุลเลาะห์
79 511550276 น.ส.ปาลตา จตุเทน
80 511550288 น.ส.กนกพรรณ เทียนทอง
81 511550289 นายนิพนธ์ หมื่นหาญ
82 511550290 นายเธียรวิชญ์ หมื่นไธสง
83 511550291 น.ส.จิราภา ปัญญาวัฒนวันชัย
84 511550292 น.ส.อรทัย เผ่าเต็ม
85 511550293 นายเรียวตะวัน ตึงตระกูล
86 511550294 น.ส.ศิริพร กรรเชียง
87 511550296 น.ส.เหมือนแพร โพธิ์ภิญโญ
88 511550297 นายโสภณ ตรีรัตน์วัฒนกุล
89 511550309 นายกัษณ ไพรสณฑ์
90 511553003 น.ส.ศิริรัตน์ เกิดมงคล
91 511553007 นายวิศวัสต์ ประทีป
92 511553009 น.ส.อุมาภรณ์ สงวนชม
93 511560025 น.ส.ภาณินนุช ปรัชญาวณิชย์
94 511570005 นายฉายกฤตย์ ศิลากนก
95 511570012 นายธีระพงษ์ คงเจริญ
96 511570025 น.ส.ธันยพร สุวรรณกวี
97 511570039 นายสืบพงษ์ พงศ์เพชรดี
98 511570042 นายภัทรดนัย โชคเคล้าลาภ
99 511570058 น.ส.กุลวดี วิชิตนาค
100 511570060 นายศราวุฒิ จำปา
101 511570062 นายอธิวัฒน์ เสถียรพันธ์
102 511570073 นายอนุสรณ์ แสงทิพย์
103 511570074 นายยุทธ เพิ่มประยูร
104 511570075 นายพิษณุ รวยทรัพย์
105 511570076 นายอัสสรัม สิทธิการุณย์
106 511570077 นายรัฐพล นาคพลั้ง
107 511570080 น.ส.ภรณ์นิชสา อุดมเดช
108 511570081 น.ส.ธิติมา แซ่เฮ้ง
109 511570088 น.ส.อัญชลี ภู่แพร
110 511570089 นายพงศธร อุ้ยตา
111 511570091 นายภูวไนย ระงับทุกข์
112 511573001 นายจุรานนท์ พรหมจรรย์
113 511573006 นายธวัชชัย สิงห์เชื้อ
114 512520006 นายวิทวัส รัตตะวัน
115 512550001 นายเอกรินทร์ สุวรรณรินทร์
116 512550005 นายวัฒนชัย จำเริญพร
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511600006 นายอภิชาติ เวทวัฒนาพิบูล
2 511600025 นายชัยวัฒน์ อมศิริ
3 511600029 นายพงษ์พันธ์ นิลรัสมี
4 511600035 นายภคพล สำเนียง
5 511610003 นายสรวิทย์ ประชุมแดง
6 511610007 นายชานนท์ ปิยะศีล
7 511610035 นายนพคุณ สาลีผลิน
8 511620006 นายวรวิทย์ ท้วมแสง
9 511620007 นายพรเทพ จินดาวงษ์
10 511620032 นายพรพจน์ ศรีวิเชียร
11 511620055 นายอรรถพล คุณูปถัมภ์
12 511620079 น.ส.ปวีณา พาธิรัก
13 511620084 นายประพันธ์ กลิ่นขจร
14 511620097 นายณรงค์ คำมี
15 511643001 นายสราวุฒิ เริงเขตรกรรม
16 511650010 นายอชิรวิชญ์ สุขเจริญ
17 511660006 นายสุจินันท์ ศิริดีอนันต์
18 511660010 นายวันเฉลิม เฟื่องนคร
19 511660021 นายพีรพัฒน์ วงษ์จิ้น
20 513600011 นายอภิศักดิ์ อารีชม
21 513600015 นายเฉลิมเกียรติ โอฬารพฤกษ์
22 513600016 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูภักดิ์
23 513600023 นายอภิชาติ ตำภู
24 513600023 นายอภิชาติ ตำภู
25 513610021 นายไชยวัฒน์ เกตุทอง
26 513613001 นายวิญญาวัฒน์ วิชิตะ
27 513613002 นายอัฎฐพล สุขวาณิชย์
28 513640006 นายปิยะณัฐ์ ร่วมพันธ์
29 513660010 นายจักรพงษ์ สาสอน
     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511700003 น.ส.พิทยา สุขนิ่ม
2 511700004 น.ส.ปนิตา เกิดพรพุทธมนต์
3 511700038 น.ส.สุรีย์รัตน์ กลิ่นสุคนธ์
4 511700039 น.ส.นิภาวรรณ แพทย์ไทย
5 511700059 นายอรรถพล นายาว
6 511700074 นายนันทพล สุขชาวนา
7 511700095 น.ส.มณีรัตน์ พุ่มไสว
8 511700097 น.ส.วันวิสา อ่อนวาจา
9 511700099 นายกฤษณะ จันทรโศภิน
10 511700103 น.ส.ชุติมา ใจยืน
11 511700104 นายกุลศักดิ์ กิตติโชติกุล
12 511700110 น.ส.เมธาวี แซ่พั้ง
13 511700113 นายณฐพร สุขมุข
14 511700116 นายณัฐชนน ศิริตันตานนท์
15 511700117 นายประสงค์ศักดิ์ แสงสว่าง
16 511700136 นายอลงกรณ์ ตัณฑะสินธุ์
17 511700139 น.ส.ดาริน มาลัยเปีย
18 511700147 นายอาทิตย์ พุฒิธเนศ
19 511700164 น.ส.ลัดดาวัลย์ กิติพงษ์
20 511700165 น.ส.เสาวลักษณ์ สกุลจิตประเสริฐ
21 511700166 นายอนุพงษ์ ขำงาม
22 511700179 นายถิรชิต บุญพันธ์
23 511700183 น.ส.ภาวินี พันภู
24 511700204 นายเอกภพ ธนสิทธิโชติพันธุ์
25 511700210 นายจักรกริช ทิศภาค
26 511700211 นายกัมปนาท หน่อทอง
27 511700212 นายเอกรัตน์ ธนสิทธิโชติพันธุ์
28 511700218 นายฉัตรชัย แก้วใส
29 511700219 น.ส.เพ็ญนภา เดชฤทธิ์
30 511700229 น.ส.ชนัญธิดา สมบัติศิริ
31 511700253 นายชลธิศ เทพารักษ์
32 511700257 น.ส.ชลิดา สกุลแก้ว
33 511700270 น.ส.ทิพวรรณ ยิ้มน้อย
34 511700273 นายพงษ์เทพ มีศรี
35 511700275 นายธีรพงษ์ บุญสงค์
36 511700276 นายภาคภูมิ กันธิยะ
37 511700278 น.ส.วราภรณ์ แสงโสภณ
38 511700280 น.ส.กาญจนา เตโชสกลดี
39 511700281 น.ส.พิศุทธิ์ ต๊ะวงค์
40 511700289 น.ส.ณัฐธิดา เตชะประเสริฐพร
41 511700296 นายณัฐสิทธิ์ พรมเวียง
42 511700309 น.ส.อโณทัย ศรีเหรา
43 511700311 นายคมกฤษฎ์ แก้มดุ
44 511700322 น.ส.สุขุมา พลอยพิมพ์
45 511700324 น.ส.ปณิตตา โรจนประดิษฐ์
46 511700335 นายดุลยพล วัฒนกูล
47 511700340 นายสำเริง เกื้อคลัง
48 511700348 นายสวาสดิ์ หมาดเส็น
49 511700358 น.ส.อรพิมพร สุขภาค
50 511703003 น.ส.ปนัดดา ศรีไชย
51 511710009 นายวิทวัส แซ่จัง
52 511710016 นายศุทธวัต ขำขม
53 511710028 นายกัมปนาท พิบูลย์ศิริ
54 511710029 นายถวัลย์ ปานชา
55 511710080 นายวุฒิโรจน์ วิโรจน์วงศ์
56 511740004 นายรชานนท์ เหล็กหลี
57 511740007 นายลีนาวัฒน์ หอมพญา
58 511740008 นายอิทธิฤทธิ์ เตชะมานะกูล
59 511740024 นายรัชพงษ์ มหิวรรณ
60 511740042 นายวรัญญู รุ่งกระจ่าง
61 511740049 นายวิโรจน์ โรจนากร
62 511740055 นายอลังการ วิทยกุล
63 511740062 นายอำนาจ ทองเชตุ
64 511740063 นายประวิทย์ ใจเย็น
65 511740065 น.ส.พรจุติ สุจริตจันทร์
66 513700020 นางสาวประภาพรรณ คล้ายสุด
67 513700050 น.ส.พจรีย์ สุวรรณ
68 513700066 นางสาวลลิตา ดังก้อง
69 513700068 น.ส.จันทร์สุดา ดวงตาปา
70 513700072 นายสมศักดิ์ ม่วงนนทะศรี
71 513700084 นายพงศ์เทพ อมรวัฒน์
72 513700112 น.ส.บังอร โครตพรม
73 513700127 นางสาวบุณฑริกา เนตรดี
74 513700131 น.ส.ไพรัตน์ อินทร์ฤทธิ์
75 513700134 นางสาวชไมพร เทือกสุบรรณ
76 513700155 นางสาวชัมณ์นิคษา รอดสู
77 513700158 นางสาวธิดาวรรณ ไชยพินิจ
78 513700160 นายฉัตรพล กิลัย
79 513700164 น.ส.เกศรินทร์ ศรีสุวรรณ
80 513700189 นางสาวจุฑารัตน์ นามา
81 513700197 นางสาวพรพิมล ผิวอ่อน
82 513700198 นายอาคมฆ์ พลมนตรี
83 513700199 น.ส.จิดาพร แสงจ้า
84 513700204 นางสาวอริศรา สุขศรี
85 514700004 น.ส.สายฝน ทองดี
86 514700026 น.ส.สุดารัตน์ เอ้งฉ้วน
     
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 511800003 นายบทกวี มาทสีหา
2 511800012 น.ส.จันทร์เพ็ญ เขมชนะสกุล
3 511800031 น.ส.ศิริพร อมรถาวรสกุล
4 511800032 นายรัฐนันท์ สีลวานิช
5 511800034 น.ส.อิสราวดี พ่วงพี
6 511810006 นายวุฒิชัย อร่ามเรือง
7 511810010 น.ส.อรุณรัตน์ ทุ่มสงคราม
8 511810012 นายภานุพงศ์ แซ่ตั้น
9 511810015 นายสุพัฒน์  พงษ์สุวรรณ
10 511810049 นายปฐม อัชชสุวรรณ
11 511810055 นายกิติศักดิ์ ทองอยู่
12 511810060 นายชินกร สูรย์ลอย
13 511810065 นายเฉลิมชัย ไพจิตร
14 511810071 นายอนันต์ สวนรินทร์
15 511810073 นายคงฤทธิ์ ประกอบกิจ
16 511810081 นายภูวนนท์ มณีมัย
17 511810093 นายศักดา ทามาลี
18 511810096 นายสุรเชษฐ์ วิเชียรวรรณ
19 511810119 นายอนุชิต ยุวนากร
20 511810121 นายชัชวาล วัชนศรี
21 511810128 นายจักรพงศ์ คงกระพันธ์
22 511810130 นายกิตติพงศ์ ง่วนกิจ
23 511810132 นายไชยวัฒน์ บัวทวี
24 511810139 นายธีรวิทย์ เปียนขุนทด
25 511810140 นายภัทรชนนท์ เจตธำรงชัย
26 511810150 นายสิทธิชัย ศิริบุญโกศัย
27 511810155 นายณัฐพล ขันธ์โพธิ์น้อย
28 511813001 น.ส.สุรภา ยังสว่าง
29 511813007 น.ส.ธันยา บุญเรือง
30 511820009 นายจิรวัฒน์ จินดา
31 511820010 นายกรุงไกร อัศวินรุ่งโรจน์
32 511820019 นายไพฑูรย์ ทรัพย์ทวีวัฒนา
33 511820036 นายเฉลิมพล เผือกพูลผล
34 511820037 นายปกรณ์ เมืองแก้ว
35 511820038 นายบดินทร์ หนูวงศ์
36 511820046 น.ส.รัตนาภรณ์ มีมานะ
37 511820047 น.ส.ลลิดา วินนาเพชร
38 511820057 นายธนพัชร์ เดชาชโนดม
39 511820058 นายชินฤทธิ์ อำนวยพร
40 511820107 นายเบญจฑูรย์ ภู่สุวรรณ์
41 511820143 นายวิสิษฐ์พร ปลื้มจิต
42 511820152 น.ส.จิราวรรณ ขันทะควน
43 511820163 น.ส.พรทิพา ปิ่นทอง
44 511820165 นายณัฐพงศ์ นกสุข
45 511820185 นายณัฐพันธ์ ลิ่มอรุณ
46 511820187 นายพงศ์ศิริ พรหมพา
47 511820201 นายปฏิภาณ คงอ่อน
48 511820244 น.ส.อาทิตยา ขันธรูป
49 511820251 นายฉัตรพงศ์ พงษ์ลี้รัตน์
50 511820261 นายศรัณย์ กีรติอาภากุล
51 511820265 นายธีรวัฒน์ ไชยวุฒิ
52 511820279 นายภูวดล พลขวา
53 511820282 นายเอกชัย มั่นคง
54 511820286 นายปวริศ คงทิม
55 511820287 นายกิตติธัช ศิริโชติ
56 511820304 น.ส.สุพรรษา ศรีพรม
57 511820305 น.ส.ศศิธร โพธิ์นิยม
58 511820306 น.ส.สุภาพร ศรีขันติพงศ์
59 511820308 นายโรจนัสถ์ ติรณัฐพงศ์
60 511820312 น.ส.ฐานวดี บุญน้อย
61 511820313 นายเอกดนัย ด้วงไทย
62 511820319 นายโชติพงศ์ บำรุงวงษ์
63 511823001 นายเอกลักษณ์ ร้อยลาภ
64 511823008 นายนที สถิตย์พงษ์
65 511823009 น.ส.อรุโณทัย นิลพัฒน์
66 511823011 น.ส.รัชนี สุริยเชิดชูสกุล
67 511823016 นายศุภกิจ สายคุณากร
68 511830003 น.ส.วชิตา นุชเกษม
69 511830039 นายสถาพร เทศมี
70 511830040 น.ส.ภูษิตา พลรักษ์
71 511830065 นายกิตติพงษ์ อ๋องสุวรรณ
72 511830073 น.ส.กมลชนก สาตสุข
     
หลักสูตรนานาชาติ
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1 517470013 น.ส.พรพิตร คารินทา
2 517480006 น.ส.สุนันทา เหลืองสอาด
3 517480007 น.ส.สุภาวิณี โพธิ์เกตุ
4 517480009 น.ส.อัจฉรา พันธุ์รุจิสวัสดิ์
5 517480013 น.ส.จิตรลดา ปานอุทัย
6 517480014 นายเจษฎา อามูล
7 517730001 น.ส.อัญญารัตน์ เยื่อใย

 

 

รายการข่าวทั้งหมด