ขั้นตอนการกู้ กยศ.ผ่านระบบ e - studentloan สำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2551


นักศึกษากองทุนฯ ที่ต้องการกู้เงินกองทุน กยศ. ปี 2551 ต้องปฏิบัติดังนี้

สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สำหรับนักศึกษาเก่า คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อ Download ใบปะหน้าสัญญา เพื่อเซ็นสัญญาต่อหน้านายอำเภอ
คลิกเพื่อดู ตัวอย่างการกรอกสัญญา กยศ.


เอกสารแนบสัญญา
เอกสารของผู้กู้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาสมุดบัญชี 1 ฉบับ
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5.ใบลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ(เฉพาะนักศึกษาเก่า)
6.ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง

เอสารของผู้ค้ำประกัน (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง)
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

รายการข่าวทั้งหมด