ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ฝ่ายทุนการศึกษาให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีมีความสามารถพิเศษหรือมีความจำเป็นทางด้านการเงินเพื่อให้นักศึกษา เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ในระหว่างศึกษาในรูปของทุนการศึกษา

นางใยสวาท อิศรางกูร ณ อยุธยา
ฝ่ายทุนการศึกษา