โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

เจ้าหน้าที่

นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร นายทวีศักดิ์ เจ๊ะน๊ะ นางสาวอัญชรี  กางกรณ์

นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร

เลขานุการคณะ


การศึกษา

  • บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน

  • ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตำแหน่ง : เลขานุการคณะสิลปกรรมศาสตร์
  • บริษัท ดีทอล์ค จำกัด

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 679