โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธกร อุไรรัตน์ อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ อาจารย์ภาษิศร์ ณ รังษี อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธกร อุไรรัตน์

คณบดี


การศึกษา

 • M.A. (Design) University of Technology Sydney, Australia.
 • ศป.บ. (ทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • Graphic designer Media Guide Advertising Agency.
 • Advertising Design Manager Amarin Printing Plc.

ผลงานวิชาการของ ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ (2558 –ปัจจุบัน)

 • ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • บทความวิขาการเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ลงในวารสารคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานสร้างสรรค์ด้านรูปถ่ายในงานประกวดรูปถ่าย OBOR ความสัมพันธ์ ไทย – จีนภายใต้เส้นทางสายไหม 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับ สถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเล
 • งานสร้างสรรค์ด้านรูปถ่ายในงานประกวดรูปถ่ายความสัมพันธ์ ไทย – จีน  “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน” 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับ สถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเล
 • สร้างสรรค์ประเภทจิตรกรรม ในงานแสดงผลงานอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ปี 2559 - 2561

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 697
089-218-9208