โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธกร อุไรรัตน์ อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ อาจารย์ภาษิศร์ ณ รังษี อาจารย์จิณณ์ธิศา  สุระประเสริฐ อาจารย์กมลวรรณ  พัชรพรพิพัฒน์  สารสุข นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธกร อุไรรัตน์

คณบดี


การศึกษา

  • M.A. (Design) University of Technology Sydney, Australia.
  • ศป.บ. (ทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

  • Graphic designer Media Guide Advertising Agency.
  • Advertising Design Manager Amarin Printing Plc.

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 697
089-218-9208