โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร อาจารย์ ดร.ณัฏพงศ์ จันทราทิพย์ อาจารย์พงศพัศ บัวแก้ว อาจารย์นลินา องคสิงห อาจารย์ ดร.ศรีดารา ติเพียร อาจารย์วิชญ กุลประดิษฐารมณ์ อาจารย์ฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์ อาจารย์ธนิต จึงดำรงกิจ

อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบตกแต่งภายใน


การศึกษา

 • สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บริษัท ไมก้า จำกัด
 • บริษัท ทีค จำกัด
 • บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์(ประเทศไทย) จำกัด

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 772