โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

อาจารย์ภาษิศร์ ณ รังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริทัต เตชะพะโลกุล อาจารย์ณัฐวดี ศรีคชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์ อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ อาจารย์กิตติ คล้ายเอม ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

อาจารย์ภาษิศร์ ณ รังษี

หัวหน้าหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก


การศึกษา

 • MFA. (Graphic Design) Indiana University, Bloomington, USA
 • ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก มหาวิทยาลัยธุริกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว. ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • นักวิชาการเผยแพร่ 6 ว. ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตหสากรรม (เิริ่มรับราชการ)
 • ผู้ช่วยอาจารย์ "Graduate Assistance" ให้กับ Professor Amons P.Kennedy ที่ Indiana Univerdity Graphic Design Perss Shop ของ School of Fine Arts, Indiana University,Bloomington, USA.
 • ผู้ช่วยอาจารย์ "Graduate Assistance" ให้กับ Professor James W.Reidhaar สำหรับวิชา S250 Graphic Design1 and S251 Graphic Design2,School of Fine Arts,ที่ Indiana Univerdity Graphic Design Perss Shop ของ School of Fine Arts, Indiana University,Bloomington, USA.
 • ทำงานส่วนตัว Graphic Design & Retoucching ที่บ้าน
 • Computer Graphic Designer บริษัท O.P.C. Out Put Center
 • Digital Graphic Designer บริษัท O.P.C. Out Put Center

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 774